DinGeo — i hele Danmark

Kildeskolen
Privatskole i Københavns Kommune


Antal Elever
177
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,4
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,3
Mere Info 
Ro og Orden
3,2
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
68,9%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
489.213 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Kildeskolen


Adresse:
Kildeskolen
Høffdingsvej 14,
2500 Valby

Skoleleder:
Niels Bergstedt

Telefon:
3879 0140

Email:
info@kildeskolen.dk

Webside:
http://www.kildeskolen.dk

Karaktergennemsnit på Kildeskolen

Karaktergennemsnit i 2018   7.7

Kildeskolen havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 2.1 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Kildeskolen7.1 9.1 10.1 6.9 7.7
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Kildeskolen har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2018   0.4

Kildeskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.4. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Kildeskolen er nummer 17 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Kildeskolen

! Trivsel   3.35

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Kildeskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Kildeskolen:

Den sociale trivsel på Kildeskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.8, hvilket er den 16 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 27 elever på Kildeskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Kildeskolen har en faglig trivsel 3.3, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 6. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 27 elever på Kildeskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kildeskolen har en score på 3.2, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1137. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 27 elever på Kildeskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kildeskolen har en lave score: 3.1, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 977. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 27 elever på Kildeskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevtal og Herkomst på Kildeskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 68,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 177 elever på Kildeskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kildeskolen er en privatskole med 177 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kildeskolen ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Kildeskolen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet489.213 kr.

Forældrebetaling

Kildeskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal