DinGeo — i hele Danmark

Nørrebro Park Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
715
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
5,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
7,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
72,1%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
317.206 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Nørrebro Park Skole

Nørrebro Park Skole
Nørrebro Park Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Nørrebro Park Skole
Jagtvej 34,
2200 København N

Skoleleder:
Henrik Wilhelmsen

Telefon:
8256 3399

Email:
mail@nps.kk.dk

Webside:
http://www.nps.kk.dk

Karaktergennemsnit på Nørrebro Park Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   5.2

Nørrebro Park Skole havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Nørrebro Park Skole4.3 3.7 8.5 5.3 5.2
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Nørrebro Park Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.2

Nørrebro Park Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.2. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Nørrebro Park Skole er nummer 20 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Nørrebro Park Skole skriver om sig selv:

Nørrebro Park Skole er en skole midt på det grønne Nørrebro. Vi er omgivet af grønne områder på alle sider: Nørrebro Parken, Assistenskirkegården og Hans Tavsens Parken. Trivsel og læring er grundpillerne for Nørrebro Park Skole. At have det godt i skolen er den grundlæggende betingelse for at lære. Vi forsøger derfor at skabe mange et læringsmiljø med mange slags udfordringer og mange veje til succes. Hele skoleforløbet for den enkelte elev skal være præget af læring, selvtillid og tillid til fællesskabet.

Læs mere på Nørrebro Park Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Nørrebro Park Skole

Trivsel   3.74

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Nørrebro Park Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Nørrebro Park Skole:

Der er god social trivsel på Nørrebro Park Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.15, hvilket er den 473 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Nørrebro Park Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Nørrebro Park Skole har en faglig trivsel 3.78, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 388. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nørrebro Park Skole scorer fint på ro og orden 3.80, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 532. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nørrebro Park Skole har en gennemsnitlig score: 3.30, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 602. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Nørrebro Park Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Nørrebro Park Skole

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Nørrebro Park Skole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,4 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Nørrebro Park Skole hele 14,8 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Nørrebro Park Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Nørrebro Park Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 72,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 715 elever på Nørrebro Park Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Nørrebro Park Skole er en folkeskole med 715 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Nørrebro Park Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 317.206 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Nørrebro Park Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal