DinGeo — i hele Danmark

Randersgades Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
510
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
77,3%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
447.174 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Randersgades Skole

Randersgades Skole
Randersgades Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Randersgades Skole
Randersgade 38,
2100 København Ø

Skoleleder:
Jesper Friis

Telefon:
3538 0874

Email:
mail@rg.kk.dk

Webside:
http://www.rg.kk.dk

Karaktergennemsnit på Randersgades Skole

Karaktergennemsnit i 2018   7.5

Randersgades Skole havde i 2018/19 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.4 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Randersgades Skole6.6 7.0 8.3 7.8 7.5
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Randersgades Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.3

Randersgades Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.3. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Randersgades Skole er nummer 35 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Randersgades Skole skriver om sig selv:

Alle elever der går på Randersgades skole skal have mulighed for at blive så dygtige som de kan. Læring og muligheder for læring er på Randersgades Skole præget af høj faglighed, hvor glæde og nærvær i samværet om læringen er vigtige nøgleord. Som International Profilskole arbejder vi på Randersgades Skole målrettet med at forberede eleverne på et internationalt uddannelses- og arbejdsmarked og med at styrke elevernes interkulturelle og sproglige kompetencer.

Læs mere på Randersgades Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Randersgades Skole

Trivsel   3.64

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Randersgades Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Randersgades Skole:

Den sociale trivsel på Randersgades Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.11, hvilket er den 661 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Randersgades Skole har en faglig trivsel 3.79, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 338. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Randersgades Skole har en lave score: 3.18, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1086. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Randersgades Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Randersgades Skole

! Fravær 2017/18

Randersgades Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Randersgades Skole hele 10,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Randersgades Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Randersgades Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 77,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 510 elever på Randersgades Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Randersgades Skole er en folkeskole med 510 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Randersgades Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 447.174 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Randersgades Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal