DinGeo — i hele Danmark

Rødkilde Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
728
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
7,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
72,9%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
394.308 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
95.608
Mere Info 
Boliger til salg
22
Mere Info 

Rødkilde Skole

Rødkilde Skole
Rødkilde Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Rødkilde Skole
Godthåbsvej 274,
2720 Vanløse

Skoleleder:
Anders Busk

Telefon:
3887 2280

Email:
mail@roed.kk.dk

Webside:
http://www.roed.kk.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Rødkilde Skole

Rødkilde Skole er en folkeskole i Københavns Kommune, der hører til skoledistriktet VANLØSE (Rødkilde Skole). Du kan se alle Københavns Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Rødkilde Skole - Læs mere nedenfor. Tjek også de 22 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Rødkilde Skole er vist med det grønne ikon . Rødkilde Skole tilhører skoledistriktet VANLØSE (Rødkilde Skole), der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Københavns Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Københavns Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Rødkilde Skole

! Karaktergennemsnit i 2020   6.9

Rødkilde Skole havde i 2019/20 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Rødkilde Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Rødkilde Skole6.7 6.9 8.8 6.7 6.9
Københavns Kommune 7.1 7.2 8.26.8 7.4
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Rødkilde Skole har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Rødkilde Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Rødkilde Skole er nummer 59 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Rødkilde Skole skriver om sig selv:

Vi styrker evnen til at træffe selvstændige valg. Vi udfordrer den enkelte elev til at gøre sit bedste, og vi værdsætter udvikling af elevens alsidighed. Vi har en høj faglig baggrundsviden, som vi til stadighed udvikler, bl.a. ved at fordele vores lærerkræfter dér, hvor de gavner eleverne bedst. Vi lader eleverne opleve engagement og fordybelse.

Læs mere på Rødkilde Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 125 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Rødkilde Skole

! Trivsel   3.60

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Rødkilde Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Rødkilde Skole:

Den sociale trivsel på Rødkilde Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.00, hvilket er den 821 højeste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Rødkilde Skole har en faglig trivsel 3.60, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 810. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Rødkilde Skole har en score på 3.80, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 817. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Rødkilde Skole har en lave score: 3.10, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1055. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Rødkilde Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 125 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Rødkilde Skole

! Fravær 2019/20

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Rødkilde Skole. I skoleåret 2019-2020 var det gennemsnitlige fravær hele 7,4 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Rødkilde Skole hele 14,8 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 125 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Rødkilde Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 72,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 728 elever på Rødkilde Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 0,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 125 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Rødkilde Skole er en folkeskole med 751 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Rødkilde Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 394.308 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Rødkilde Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 125 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i VANLØSE (Rødkilde Skole) skoledistrikt

!Udbudspriser

Rødkilde Skole skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 1 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 95.608 til 95.608 kr/m2, med et gennemsnit på 95.608 kr/m2 (median 95.608 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


22 boliger til salg

Med 22 boliger til salg (15. oktober 2021) i skoledistrikt VANLØSE (Rødkilde Skole) er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i VANLØSE (Rødkilde Skole) her »

Grundskolerne i Københavns Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 125 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Al Quds Skole - 0.3 | - Se på kort
Al-Hilal Skolen - -0.1 | - Se på kort
Al-Huda Skolen - 0.9 | - Se på kort
Amager Fælled Skole 3.700 | -0.2 | 342,086 kr. Se på kort
Amager Lille Skole - -0.5 | - Se på kort
Amagers International School - 0.4 | - Se på kort
Bavnehøj Skole 3.500 | 0.2 | 291,629 kr. Se på kort
Bellahøj Skole 3.600 | -0.6 | 395,529 kr. Se på kort
Bjørns Internationale Skole - 0.6 | - Se på kort
Blågård Skole 3.500 | -0.8 | 310,531 kr. Se på kort
Bordings Friskole - -0.1 | - Se på kort
Brønshøj Skole 3.500 | -0.7 | 514,232 kr. Se på kort
Byens Skole - -0.5 | - Se på kort
Børneuniversitetet på Vesterbro - -0.5 | - Se på kort
Carolineskolen - 0.7 | - Se på kort
Christianshavns Døttreskole - 0.4 | - Se på kort
Christianshavns Skole 3.500 | 0.2 | 381,453 kr. Se på kort
Copenhagen City School - 0.5 | - Se på kort
Den Classenske Legatskole 3.500 | -0.1 | 396,884 kr. Se på kort
Det Frie Gymnasiums Grundskole - -0.8 | - Se på kort
Det Kgl Vaisenhus Skole - 0.2 | - Se på kort
DIA Privatskole - 0.6 | - Se på kort
Ellebjerg Skole 3.500 | 0.7 | 271,762 kr. Se på kort
Freinet-Skolen - -0.2 | - Se på kort
Gasværksvejens Skole 3.300 | 0.2 | 385,387 kr. Se på kort
Grøndalsvængets Skole 3.500 | 0.5 | 269,451 kr. Se på kort
Guldberg Skole 3.500 | -0.6 | 335,855 kr. Se på kort
Hanssted Skole 3.500 | -0.1 | 604,688 kr. Se på kort
Hay Skolen - 0.5 | - Se på kort
Heibergskolen 3.700 | 0.4 | 480,647 kr. Se på kort
Holbergskolen 3.700 | 0.1 | 383,990 kr. Se på kort
Hovedstadens Privatskole, Filipskolen - 0.0 | - Se på kort
Husum Skole 3.700 | -0.1 | 424,557 kr. Se på kort
Hyltebjerg Skole - 0.0 | - Se på kort
Højdevangens Skole 3.700 | 0.0 | 409,826 kr. Se på kort
Ingrid Jespersens Gymnasieskole - 0.2 | - Se på kort
Institut Sankt Joseph - 0.3 | - Se på kort
Iqra Privatskole - 0.0 | - Se på kort
Jinnah International School - 0.2 | - Se på kort
Katrinedals Skole 3.500 | 0.2 | 564,859 kr. Se på kort
Kildeskolen - -0.1 | - Se på kort
Kildevældsskolen 3.500 | 0.3 | 305,610 kr. Se på kort
Kirkebjerg Skole 3.500 | 0.1 | 542,243 kr. Se på kort
Kirsebærhavens Skole 3.500 | -0.4 | 296,665 kr. Se på kort
Korsager Skole 3.500 | 0.2 | 357,555 kr. Se på kort
Krebs Skole - 0.7 | - Se på kort
Københavns Skole & Idrætsakademi - 0.1 | - Se på kort
Landsbyskolen - 0.3 | - Se på kort
Langelinieskolen 3.600 | 0.0 | 475,764 kr. Se på kort
Lergravsparkens Skole 3.600 | 0.2 | 380,522 kr. Se på kort
Lundehusskolen 3.600 | 0.4 | 294,005 kr. Se på kort
Lygten Skole - -0.5 | - Se på kort
Lykkebo Skole 3.700 | 0.3 | 334,062 kr. Se på kort
Mariendal Friskole - -0.4 | - Se på kort
N. Zahles Gymnasieskole - 0.4 | - Se på kort
N. Zahles Seminarieskole - 0.4 | - Se på kort
Niels Steensens Gymnasium - -0.1 | - Se på kort
Nyboder Skole 3.500 | 0.2 | 384,220 kr. Se på kort
Nørre Fælled Skole 3.700 | 0.3 | 312,869 kr. Se på kort
Nørrebro Lilleskole - -0.1 | - Se på kort
Nørrebro Park Skole 3.500 | -0.2 | 317,206 kr. Se på kort
Oehlenschlægersgades Skole 3.500 | 0.3 | 370,677 kr. Se på kort
Peder Lykke Skolen 3.600 | 0.7 | 294,020 kr. Se på kort
Randersgades Skole 3.500 | -0.3 | 447,174 kr. Se på kort
Rådmandsgades Skole 3.600 | 0.2 | 288,540 kr. Se på kort
  Rødkilde Skole 3.600 | 0.2 | 394,308 kr. Se på kort
Salix Skole - 0.5 | - Se på kort
Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole 3.800 | 0.7 | 513,151 kr. Se på kort
Sankt Annæ Skole - -0.1 | - Se på kort
Sankt Ansgars Skole - -0.2 | - Se på kort
Sankt Petri Skole - 1.1 | - Se på kort
Sjællands Privatskole - 0.2 | - Se på kort
Skolen på Amagerbro 3.500 | 0.3 | - Se på kort
Skolen på Islands Brygge 3.500 | 0.1 | 427,582 kr. Se på kort
Skolen ved Sundet 3.600 | 0.3 | 604,276 kr. Se på kort
Sortedamskolen 3.600 | -0.2 | 392,493 kr. Se på kort
Strandvejsskolen 3.400 | -0.3 | 417,539 kr. Se på kort
Svanevej Privatskole - 0.0 | - Se på kort
Sølvgades Skole 3.400 | -0.2 | 402,254 kr. Se på kort
Tagensbo Skole 3.500 | 0.5 | 262,207 kr. Se på kort
Tingbjerg Skole 3.600 | -0.5 | - Se på kort
Tove Ditlevsens Skole 3.600 | -0.6 | 398,906 kr. Se på kort
Trekronergade Freinetskole - 0.1 | - Se på kort
Utterslev Skole 3.600 | -0.9 | 418,348 kr. Se på kort
Valby Skole 3.600 | -0.2 | 362,144 kr. Se på kort
Vanløse Privatskole - 0.6 | - Se på kort
Vanløse Skole - 0.0 | - Se på kort
Vesterbro Ny Skole 3.500 | 0.0 | 340,879 kr. Se på kort
Vibenshus Skole 3.600 | 0.1 | 335,454 kr. Se på kort
Vigerslev Allés Skole 3.700 | -0.1 | 354,825 kr. Se på kort
Ålholm Skole 3.600 | -0.7 | 390,400 kr. Se på kort
Øbro Fri Skole - 0.0 | - Se på kort
Ørestad Friskole - 0.2 | - Se på kort
Øster Farimagsgades Skole 3.600 | -0.2 | 481,915 kr. Se på kort
Dyvekeskolen 3.700 | - 372,548 kr. Se på kort
Gerbrandskolen 3.500 | - 500,673 kr. Se på kort
Sundbyøster Skole 3.700 | - 375,360 kr. Se på kort
Den Lille Skole i København - - - Se på kort
Østerbro Lilleskole - - - Se på kort
Ryparken Lille Skole - - - Se på kort
Iqbal International School
ikke aktiv
- - - Se på kort
Ahi International School - - - Se på kort
Al Hikma Skolen - - - Se på kort
Calamus Privatskole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Rudolf Steiner Skolen i København - - - Se på kort
Livets Skole - - - Se på kort
Øresunds Internationale Skole - - - Se på kort
Nord-Vest Privatskole - - - Se på kort
Østerbro International School - - - Se på kort
Copenhagen International School - - - Se på kort
Ørestad Skole 3.600 | - 483,635 kr. Se på kort
Den dansk-franske skole af 2010
ikke aktiv
- - - Se på kort
Skolen i Sydhavnen 3.600 | - 482,038 kr. Se på kort
Skolen på Strandboulevarden 3.700 | - - Se på kort
SOPU, 10. klasse - København - - - Se på kort
Hotel- og Restaurantskolen, 10. klassecenter
ikke aktiv
- - - Se på kort
Kalvebod Fælled Skole 3.700 | - - Se på kort
Den dansk-franske Skole af 2014 - - - Se på kort
Østerbro Privatskole - - - Se på kort
Den Grønne Friskole - - - Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole Ø 10 - - - Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole V 10 - - - Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole 10. vest - - - Se på kort
Københavns Kommunes Ungdomsskole Amager 10 - - - Se på kort
Sluseholmen Skole - - - Se på kort