DinGeo — i hele Danmark

Rødkilde Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
751
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
7,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
73,8%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
394.308 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Rødkilde Skole

Rødkilde Skole
Rødkilde Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Rødkilde Skole
Godthåbsvej 274,
2720 Vanløse

Skoleleder:
Anders Busk

Telefon:
3887 2280

Email:
mail@roed.kk.dk

Webside:
http://www.roed.kk.dk

Karaktergennemsnit på Rødkilde Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   7.0

Rødkilde Skole havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Rødkilde Skole5.8 8.8 9.0 6.6 7.0
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Rødkilde Skole har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2018   -0.2

Rødkilde Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.2. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Rødkilde Skole er nummer 59 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Rødkilde Skole skriver om sig selv:

Vi styrker evnen til at træffe selvstændige valg. Vi udfordrer den enkelte elev til at gøre sit bedste, og vi værdsætter udvikling af elevens alsidighed. Vi har en høj faglig baggrundsviden, som vi til stadighed udvikler, bl.a. ved at fordele vores lærerkræfter dér, hvor de gavner eleverne bedst. Vi lader eleverne opleve engagement og fordybelse.

Læs mere på Rødkilde Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Rødkilde Skole

Trivsel   3.725

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Rødkilde Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Rødkilde Skole:

Den sociale trivsel på Rødkilde Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 689 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel - 294 elever på Rødkilde Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Rødkilde Skole har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 413. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 294 elever på Rødkilde Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Rødkilde Skole har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 776. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 294 elever på Rødkilde Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Rødkilde Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.3, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 559. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 293 elever på Rødkilde Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Rødkilde Skole

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Rødkilde Skole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,9 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Rødkilde Skole hele 15,8 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Rødkilde Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Rødkilde Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 73,8 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 751 elever på Rødkilde Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,4 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Rødkilde Skole er en folkeskole med 751 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Rødkilde Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 394.308 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Rødkilde Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal