DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Islands Brygge
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
1.242
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
427.582 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skolen på Islands Brygge


Adresse:
Skolen på Islands Brygge
Artillerivej 57,
2300 København S

Skoleleder:
Aase Hammer

Telefon:
3366 4200

Email:
mail@sib.kk.dk

Webside:
http://www.sib.kk.dk

Karaktergennemsnit på Skolen på Islands Brygge

! Karaktergennemsnit i 2018   7.1

Skolen på Islands Brygge havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.0 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen på Islands Brygge6.0 7.5 8.8 7.2 7.1
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skolen på Islands Brygge har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2018   -0.1

Skolen på Islands Brygge har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Skolen på Islands Brygge er nummer 53 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Skolen på Islands Brygge skriver om sig selv:

På Skolen på Islands Brygge og KKFO Skibet skal den enkelte opleve at være en vigtig del af vores fællesskaber. I en tid med stort fokus på individualitet og mange valgmuligheder for den enkelte, vil vi bidrage til at børnene bliver rustede til at kunne mestre deres liv i samspil med andre. For os hænger trivsel og læring sammen og er hinandens forudsætninger i skole og fritid. Et lærende og forpligtende fællesskab giver den enkelte de bedste muligheder for at udvikle sig.

Læs mere på Skolen på Islands Brygges egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen på Islands Brygge

Trivsel   3.675

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen på Islands Brygge er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen på Islands Brygge:

Den sociale trivsel på Skolen på Islands Brygge er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.0, hvilket er den 141 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 553 elever på Skolen på Islands Brygge besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Islands Brygge har en faglig trivsel 3.7, der er lidt under gennemsnittet."; Det er faktisk den 792. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 552 elever på Skolen på Islands Brygge deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Islands Brygge scorer fint på ro og orden 3.8, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 539. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 551 elever på Skolen på Islands Brygge deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Islands Brygge har en lave score: 3.2, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 885. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 552 elever på Skolen på Islands Brygge deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Skolen på Islands Brygge

! Fravær 2017/18

Skolen på Islands Brygge havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,3 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skolen på Islands Brygge hele 12,6 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Skolen på Islands Brygge har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Skolen på Islands Brygge er en folkeskole med 1242 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen på Islands Brygge ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 427.582 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Skolen på Islands Brygge er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal