DinGeo — i hele Danmark

Skolen ved Sundet - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
850
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
604.276 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skolen ved Sundet


Adresse:
Skolen ved Sundet
Samosvej 50,
2300 København S

Skoleleder:
Johnni Damgaard Pedersen

Telefon:
3255 1508

Email:
mail@svs.kk.dk

Webside:
http://www.svs.kk.dk

Karaktergennemsnit på Skolen ved Sundet

Karaktergennemsnit i 2018   7.9

Skolen ved Sundet havde i 2018/19 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.3 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen ved Sundet8.0 8.3 9.0 7.7 7.9
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skolen ved Sundet har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Skolen ved Sundet er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skolen ved Sundet er nummer 28 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Skolen ved Sundet skriver om sig selv:

Skolen ved Sundet består af en normalskole og en specialklasserække kaldet Friluftsskolen. Skolen er en 3-sporet skole med 820 elever fra 0.- 9. kl. Vi er 42 lærere, 4 børnehaveklasseledere- og assistenter, 3 inklusionspædagoger og 7 skolepædagoger. Vi har en gennemsnitlig klassekvotient på 27,1. Skolen er ikke faseopdelt i indskoling, mellemtrin og overbygning. Dog er det pædagogiske arbejde knyttet til en ansvarlig leder for hver ”afdeling”. Skolens faglige organisering indbefatter 3 læsevejledere, 2 matematikvejledere, evalueringsvejledere i dansk, naturfag og IT, samt 2 faglige vejledere i læringscenteret. Skolen har ansat en fysioterapeut en dag om ugen som støtter og vejleder lærere, pædagoger og forældre i børns evt. motoriske udfordringer. Skolen ved Sundet har et højt optag af elever fra grunddistriktet. Friluftsskolen er en specialklasserække for elever med bevægehandicap og deraf afledte udfordringer. Der er 38 elever på Friluftsskolen, organiseret i indskoling, mellemtrin og udskolings-grupper.

Læs mere på Skolen ved Sundets egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen ved Sundet

Trivsel   3.76

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen ved Sundet er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen ved Sundet:

Der er god social trivsel på Skolen ved Sundet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.21, hvilket er den 220 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skolen ved Sundet, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen ved Sundet har en faglig trivsel 3.86, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 148. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen ved Sundet har en score på 3.78, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 633. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen ved Sundet scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.32, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 497. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skolen ved Sundet deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skolen ved Sundet

! Fravær 2017/18

Skolen ved Sundet havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,9 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skolen ved Sundet hele 11,7 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Skolen ved Sundet har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Skolen ved Sundet er en folkeskole med 850 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen ved Sundet ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skolen ved Sundet kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 604.276 kr.

Forældrebetaling

Skolen ved Sundet er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal