DinGeo — i hele Danmark

Strandvejsskolen
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
786
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
85,0%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
417.539 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Strandvejsskolen

Strandvejsskolen
Strandvejsskolen i Københavns Kommune.

Adresse:
Strandvejsskolen
Sionsgade 1,
2100 København Ø

Skoleleder:
Lisbeth Hammelev

Telefon:
3366 7900

Email:
mail@strandvejsskolen.kk.dk

Webside:
http://www.strandvejsskolen.kk.dk

Karaktergennemsnit på Strandvejsskolen

! Karaktergennemsnit i 2018   7.0

Strandvejsskolen havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 0.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Strandvejsskolen6.8 7.5 8.1 6.8 7.0
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Strandvejsskolen har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.3

Strandvejsskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.3. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Strandvejsskolen er nummer 53 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Strandvejsskolen skriver om sig selv:

Strandvejsskolen arbejder målrettet på at skabe en rummelig folkeskole med et højt fagligt niveau. Omdrejningspunktet i hverdagen er klare værdier og faglige udfordringer til alle elever. Eleverne på vores skole skal kunne klare sig godt både fagligt og socialt i en global verden. Vi styrker evnen til at træffe selvstændige valg, vi udfordrer den enkelte elev til at gøre sit bedste, og vi værdsætter udvikling af elevens alsidighed.

Læs mere på Strandvejsskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Strandvejsskolen

Trivsel   3.675

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Strandvejsskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Strandvejsskolen:

Den sociale trivsel på Strandvejsskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.0, hvilket er den 162 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 209 elever på Strandvejsskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Strandvejsskolen har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 443. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 209 elever på Strandvejsskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Strandvejsskolen har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 799. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 209 elever på Strandvejsskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Strandvejsskolen har en lave score: 3.2, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 862. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 209 elever på Strandvejsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Strandvejsskolen

! Fravær 2017/18

Strandvejsskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,3 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Strandvejsskolen hele 12,6 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Strandvejsskolen har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Strandvejsskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 85 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 786 elever på Strandvejsskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,4 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Strandvejsskolen er en folkeskole med 786 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Strandvejsskolen ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 417.539 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Strandvejsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal