DinGeo — i hele Danmark

Alkestrup Skolen
Folkeskole i Køge Kommune


Antal Elever
109
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
7,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
64.878 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
479.561 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Alkestrup Skolen

Alkestrup Skolen
Alkestrup Skolen i Køge Kommune.

Adresse:
Alkestrup Skolen
Byvej 31,
4682 Tureby

Skoleleder:
Vinni Christophersen

Telefon:
5667 2920

Email:
alkestrupskolen@koege.dk

Webside:
http://www.alkestrupskolen.dk

Karaktergennemsnit på Alkestrup SkolenAlkestrup Skolen skriver om sig selv:

Alkestrupskolen arbejder ud fra den overordnede værdi at samarbejde med forældrene om at give det enkelte barn de bedste rammer og muligheder for personlig og social udvikling, dannelse og uddannelse.

Læs mere på Alkestrup Skolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Alkestrup Skolen

Trivsel   3.825

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Alkestrup Skolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Alkestrup Skolen:

Der er god social trivsel på Alkestrup Skolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 406 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Alkestrup Skolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 57 elever på Alkestrup Skolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Alkestrup Skolen har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 455. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 57 elever på Alkestrup Skolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Alkestrup Skolen scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 268. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 57 elever på Alkestrup Skolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Alkestrup Skolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 328. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 56 elever på Alkestrup Skolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Alkestrup Skolen

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Alkestrup Skolen. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,7 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Alkestrup Skolen hele 15,5 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Alkestrup Skolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Alkestrup Skolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Alkestrup Skolen er en folkeskole med 109 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Alkestrup Skolen ligger i Køge Kommune, der årligt investerer 64,878 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 43. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Køge Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Alkestrup Skolen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet479.561 kr.

Forældrebetaling

Alkestrup Skolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal