DinGeo — i hele Danmark

Asgård Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Køge Kommune


Antal Elever
641
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,7
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
73,0%
Mere Info 
Udgift per elev
64.878 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
430.179 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Asgård Skole

Asgård Skole
Asgård Skole i Køge Kommune.

Adresse:
Asgård Skole
Norsvej 2,
4600 Køge

Skoleleder:
Susanne Kusk

Telefon:
5667 2700

Email:
asgaardskole@koege.dk

Webside:
http://asgaard-skole.skoleporten.dk/

Karaktergennemsnit på Asgård Skole

Karaktergennemsnit i 2018   7.6

Asgård Skole havde i 2018/19 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Asgård Skole7.4 7.8 8.0 7.6 7.6
Køge Kommune 7.0 7.0 7.76.7 6.9
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Asgård Skole har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.7

Asgård Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.7. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Asgård Skole er nummer 8 blandt grundskolerne i Køge Kommune.


Asgård Skole skriver om sig selv:

Asgård skole er en kommunal folkeskole med tilhørende SFO og baserer som følge deraf sin virksomhed på folkeskolelovens formål.

Læs mere på Asgård Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Asgård Skole

Trivsel   3.72

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Asgård Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Asgård Skole:

Der er god social trivsel på Asgård Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.13, hvilket er den 553 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Asgård Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Asgård Skole har en faglig trivsel 3.82, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 247. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Asgård Skole har en score på 3.71, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 937. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Asgård Skole har en gennemsnitlig score: 3.26, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 743. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Asgård Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Asgård Skole

! Fravær 2017/18

Asgård Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,2 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Asgård Skole hele 12,4 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Asgård Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Asgård Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 73 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Asgård Skole er en folkeskole med 641 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Asgård Skole ligger i Køge Kommune, der årligt investerer 64,878 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 43. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Køge Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 430.179 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Asgård Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal