DinGeo — i hele Danmark

Ellemarkskolen
Folkeskole i Køge Kommune


Antal Elever
469
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
76,7%
Mere Info 
Udgift per elev
64.878 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
372.370 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Ellemarkskolen

Ellemarkskolen
Ellemarkskolen i Køge Kommune.

Adresse:
Ellemarkskolen
Gymnasievej 10,
4600 Køge

Skoleleder:
Lone Svarre Petersen

Telefon:
5667 6840

Email:
ellemarkskolen@koege.dk

Webside:
http://www.ellemarkskolen.dk

Karaktergennemsnit på Ellemarkskolen

! Karaktergennemsnit i 2018   6.9

Ellemarkskolen havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 0.0 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Ellemarkskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Ellemarkskolen7.5 6.0 7.5 6.8 6.9
Køge Kommune 7.0 7.0 7.76.7 6.9
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Ellemarkskolen har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Ellemarkskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Ellemarkskolen er nummer 6 blandt grundskolerne i Køge Kommune.


Ellemarkskolen skriver om sig selv:

Ellemarkskolen blev indviet i 1968 og er en af Køge Kommunes 14 folkeskoler - bygningsmæssigt en typisk ´60er skole. Skolen er i et plan med bestående af fem fløje med klasser og faglokaler beliggende i fællesområdet.. Alle klasser har egen indgang. Skolen har ca. 450 elever i to spor fra 0.-9. klassetrin. Børnenes familier er bosiddende i en blanding af villakvarterer og almene boligbebyggelser. Skolens beliggenhed midt i Køge by lige op ad Køge Ås i grønne omgivelser giver fine muligheder for at inddrage det omgivende lokalsamfund i dagligdagens undervisning.

Læs mere på Ellemarkskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Ellemarkskolen

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Ellemarkskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Ellemarkskolen:

Den sociale trivsel på Ellemarkskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.10, hvilket er den 700 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Ellemarkskolen har en faglig trivsel 3.79, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 363. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ellemarkskolen har en score på 3.72, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 905. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ellemarkskolen har en gennemsnitlig score: 3.27, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 725. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Ellemarkskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Ellemarkskolen

! Fravær 2017/18

Ellemarkskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Ellemarkskolen hele 12,2 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Ellemarkskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Ellemarkskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 76,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ellemarkskolen er en folkeskole med 469 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ellemarkskolen ligger i Køge Kommune, der årligt investerer 64,878 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 43. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Køge Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 372.370 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Ellemarkskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal