DinGeo — i hele Danmark

Herfølge Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Køge Kommune


Antal Elever
460
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,5
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,0%
Mere Info 
Udgift per elev
64.878 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
443.655 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Herfølge Skole

Herfølge Skole
Herfølge Skole i Køge Kommune.

Adresse:
Herfølge Skole
Scheelsvej 2,
4681 Herfølge

Skoleleder:
Helle Due Bense

Telefon:
5667 2940

Email:
Herfoelgeskole@koege.dk

Webside:
http://www.herfoelge.dk

Karaktergennemsnit på Herfølge Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   6.0

Herfølge Skole havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 0.3 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Herfølge Skole5.5 6.3 7.8 5.9 6.0
Køge Kommune 7.0 7.0 7.76.7 6.9
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Herfølge Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.5

Herfølge Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.5. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Herfølge Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Køge Kommune.


Herfølge Skole skriver om sig selv:

Gennem et dialogbaseret og et gensidigt forpligtende forældresamarbejde udvikler, udfordrer og styrker vi børn og unge til at være livsduelige, så de på forskellig vis tilegner sig viden og færdigheder til at håndtere tilværelsens mangeartede udfordringer.

Læs mere på Herfølge Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Herfølge Skole

Trivsel   3.65

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Herfølge Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Herfølge Skole:

Den sociale trivsel på Herfølge Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.09, hvilket er den 772 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Herfølge Skole har en faglig trivsel 3.70, der er lidt under gennemsnittet."; Det er faktisk den 791. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Herfølge Skole har en score på 3.66, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1139. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Herfølge Skole har en lave score: 3.20, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1001. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Herfølge Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Herfølge Skole

! Fravær 2017/18

Herfølge Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,9 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Herfølge Skole hele 13,8 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Herfølge Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Herfølge Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 95 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 460 elever på Herfølge Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -1,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Herfølge Skole er en folkeskole med 460 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Herfølge Skole ligger i Køge Kommune, der årligt investerer 64,878 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 43. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Køge Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 443.655 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Herfølge Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal