DinGeo — i hele Danmark

Højelse Skole
Folkeskole i Køge Kommune


Antal Elever
261
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
94,1%
Mere Info 
Udgift per elev
64.878 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
497.872 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Højelse Skole

Højelse Skole
Højelse Skole i Køge Kommune.

Adresse:
Højelse Skole
Baunebjergvej 1 C,
4623 Lille Skensved

Skoleleder:
Karen Lønstrøm

Telefon:
5667 2760

Email:
hoejelseskole@koege.dk

Webside:
http://www.hoejelse-skole.dk

Karaktergennemsnit på Højelse Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   7.0

Højelse Skole havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 0.7 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Højelse Skole6.3 7.0 8.6 6.9 7.0
Køge Kommune 7.1 7.6 7.86.8 7.1
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Højelse Skole har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2018   -0.1

Højelse Skole har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Højelse Skole er nummer 14 blandt grundskolerne i Køge Kommune.


Højelse Skole skriver om sig selv:

ores mål er at bidrage til børnenes alsidige udvikling. Vi ønsker at børnene udvikler deres mange evner og talenter så langt som muligt, som grundlag for at styrke deres udvikling mod selvstændige personer. Glæde og selvtillid er i vores øjne et resultat af, at man kan mange ting, har prøvet og oplevet mange ting og er åben overfor nyt.

Læs mere på Højelse Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Højelse Skole

Trivsel   3.7

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Højelse Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Højelse Skole:

Den sociale trivsel på Højelse Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 740 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel - 133 elever på Højelse Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Højelse Skole har en faglig trivsel 3.7, der er lidt under gennemsnittet."; Det er faktisk den 782. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 133 elever på Højelse Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Højelse Skole har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 809. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 134 elever på Højelse Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Højelse Skole har en gennemsnitlig score: 3.3, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 603. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 134 elever på Højelse Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Højelse Skole

! Fravær 2017/18

Højelse Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Højelse Skole hele 10,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Højelse Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Højelse Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 94,1 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 261 elever på Højelse Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,6 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Højelse Skole er en folkeskole med 261 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Højelse Skole ligger i Køge Kommune, der årligt investerer 64,878 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 43. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Køge Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Højelse Skole kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet497.872 kr.

Forældrebetaling

Højelse Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal