DinGeo — i hele Danmark

Sct. Nicolai Skole
Folkeskole i Køge Kommune


Antal Elever
482
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
6,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,3%
Mere Info 
Udgift per elev
64.878 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
538.078 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Sct. Nicolai Skole

Sct. Nicolai Skole
Sct. Nicolai Skole i Køge Kommune.

Adresse:
Sct. Nicolai Skole
H.C. Andersens Gade 4,
4600 Køge

Skoleleder:
Søren Oxholm

Telefon:
5667 2900

Email:
sctnicolaiskole@koege.dk

Webside:
http://www.sct-nicolai.dk

Karaktergennemsnit på Sct. Nicolai Skole

Karaktergennemsnit i 2018   7.5

Sct. Nicolai Skole havde i 2018/19 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.4 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Sct. Nicolai Skole7.0 8.8 7.6 7.4 7.5
Køge Kommune 7.0 7.0 7.76.7 6.9
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Sct. Nicolai Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Sct. Nicolai Skole har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Sct. Nicolai Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Køge Kommune.


Sct. Nicolai Skole skriver om sig selv:

På Sct. Nicolai Skole vil vi gerne være kendt for høj faglighed. En faglighed der sikrer, at hver enkel elev bliver udfordret og gives de bedste betingelser for at fremme den enkeltes potentialer. Vi ser tilegnelsen af de faglige kompetencer som en del af det at være et dannet menneske. Ovenstående forudsætter, at lærerne agerer professionelt, holder sig ajour med udviklingen inden for eget fag og ikke mindst skal undervisningen være engagerende. Lærerens, elevens og forældrenes engagement er forudsætningen for, at eleverne udvikler sig fagligt.

Læs mere på Sct. Nicolai Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Sct. Nicolai Skole

Trivsel   3.79

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Sct. Nicolai Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Sct. Nicolai Skole:

Der er god social trivsel på Sct. Nicolai Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.24, hvilket er den 142 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Sct. Nicolai Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Sct. Nicolai Skole har en faglig trivsel 3.86, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 156. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sct. Nicolai Skole scorer fint på ro og orden 3.85, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 348. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sct. Nicolai Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.38, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 327. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Sct. Nicolai Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Sct. Nicolai Skole

! Fravær 2017/18

Sct. Nicolai Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Sct. Nicolai Skole hele 12,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Sct. Nicolai Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Sct. Nicolai Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 97,3 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 482 elever på Sct. Nicolai Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,2 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sct. Nicolai Skole er en folkeskole med 482 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sct. Nicolai Skole ligger i Køge Kommune, der årligt investerer 64,878 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 43. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Køge Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Sct. Nicolai Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 538.078 kr.

Forældrebetaling

Sct. Nicolai Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal