DinGeo — i hele Danmark

Skovboskolen
Folkeskole i Køge Kommune


Antal Elever
490
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,5%
Mere Info 
Udgift per elev
64.878 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
520.910 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skovboskolen

Skovboskolen
Skovboskolen i Køge Kommune.

Adresse:
Skovboskolen
Halvejen 2,
4632 Bjæverskov

Skoleleder:
Per Skøt

Telefon:
5667 0240

Email:
skovboskolen@koege.dk

Webside:
http://www.skovboskolen.dk

Karaktergennemsnit på Skovboskolen

Karaktergennemsnit i 2018   7.3

Skovboskolen havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skovboskolen7.8 7.7 7.1 7.0 7.3
Køge Kommune 7.1 7.6 7.86.8 7.1
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skovboskolen har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Skovboskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skovboskolen er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Køge Kommune.


Skovboskolen skriver om sig selv:

Skovboskolen blev indviet den 10. august 1970 med et elevtal på 213 og 10 lærere. I 1977 topper elevtallet med 770. Skovboskolens fødselsdag fastsættes efter indvielsen af flere nye afdelinger officielt til den 8. september.

Læs mere på Skovboskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skovboskolen

! Trivsel   3.575

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skovboskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skovboskolen:

Den sociale trivsel på Skovboskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.0, hvilket er den 83 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 344 elever på Skovboskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skovboskolen har en faglig trivsel 3.6, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 72. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 342 elever på Skovboskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skovboskolen har en score på 3.6, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1028. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 343 elever på Skovboskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skovboskolen har en lave score: 3.1, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1075. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 343 elever på Skovboskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Skovboskolen

! Fravær 2017/18

Skovboskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skovboskolen hele 12,2 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Skovboskolen har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skovboskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 95,5 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 490 elever på Skovboskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skovboskolen er en folkeskole med 490 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skovboskolen ligger i Køge Kommune, der årligt investerer 64,878 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 43. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Køge Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skovboskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 520.910 kr.

Forældrebetaling

Skovboskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal