DinGeo — i hele Danmark

Harboøre Skole og Børnecenter
Folkeskole i Lemvig Kommune


Antal Elever
203
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
4,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,6%
Mere Info 
Udgift per elev
86.205 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
479.169 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
5.270
Mere Info 
Boliger til salg
84
Mere Info 

Harboøre Skole og Børnecenter


Adresse:
Harboøre Skole og Børnecenter
Skolegade 8,
7673 Harboøre

Institutionsnummer:
673001

Skoleleder:
Boris Loftager

Telefon:
9663 1770

Email:
harboore.skole@lemvig.dk

Webside:
http://www.harboore-skole.dk

Læs mere om skoledata »

Harboøre Skole og Børnecenter

Harboøre Skole og Børnecenter er en folkeskole i Lemvig Kommune, der hører til skoledistriktet Harboøre.

Harboøre Skole og Børnecenter udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Harboøre Skole og Børnecenter og det tilhørende skoledistrikt  : Harboøre. Du kan se alle Lemvig Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Harboøre Skole og Børnecenter

! Karaktergennemsnit i 2022   7.8

Harboøre Skole og Børnecenter havde i 2021/22 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Harboøre Skole og Børnecenter sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Harboøre Skole og Børnecenter7.8 7.5 7.5 8.2 7.8
Lemvig Kommune 0.0 0.0 0.00.0 0.0
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stigende karaktergennemsnit

Harboøre Skole og Børnecenter har over de sidste elleve år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Harboøre Skole og Børnecenter dækkende elleve år fra 2012 til og med 2022.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Harboøre Skole og Børnecenter har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Harboøre Skole og Børnecenter er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Lemvig Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Lemvig Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Harboøre Skole og Børnecenter

Trivsel   3.79

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Harboøre Skole og Børnecenter er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Harboøre Skole og Børnecenter:

Der er god social trivsel på Harboøre Skole og Børnecenter. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.24, hvilket er den 69 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Harboøre Skole og Børnecenter, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Harboøre Skole og Børnecenter har en faglig trivsel 3.74, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 217. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Harboøre Skole og Børnecenter scorer fint på ro og orden 3.83, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 442. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Harboøre Skole og Børnecenter scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.37, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 212. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Harboøre Skole og Børnecenter deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Lemvig Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Harboøre Skole og Børnecenter

Fravær 2020/21

Harboøre Skole og Børnecenter havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,3 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Harboøre Skole og Børnecenter i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Lemvig Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Harboøre Skole og Børnecenter

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 92,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 203 elever på Harboøre Skole og Børnecenter. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Harboøre Skole og Børnecenter i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Lemvig Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Harboøre Skole og Børnecenter er en folkeskole med 224 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Harboøre Skole og Børnecenter ligger i Lemvig Kommune, der årligt investerer 86,205 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 12. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lemvig Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Harboøre Skole og Børnecenter kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet479.169 kr.

Forældrebetaling

Harboøre Skole og Børnecenter er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Lemvig Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Harboøre skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Harboøre Skole og Børnecenter har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 28 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 1.401 til 9.843 kr/m2, med et gennemsnit på 5.270 kr/m2 (median 5.575 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 28 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


84 boliger til salg

Med 84 boliger til salg (6. december 2023) i skoledistrikt Harboøre er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Harboøre her »

Grundskoler i Lemvig Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lemvig Gymnasium, 10. klasse - - - Se på kort
Christinelyst og Klinkby Skole 3.742 | 0.0 | 465,871 kr. Se på kort
Ramme Skole 3.788 | - 437,493 kr. Se på kort
Tangsø skole 3.655 | - 422,075 kr. Se på kort
Gudum Skole
ikke aktiv
- - -
Klinkby Skole - - - Se på kort
Møborg Hovedskole
ikke aktiv
- - -
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 3.783 | 0.0 | 422,750 kr. Se på kort
Bonnet Friskole
ikke aktiv
- - -
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) - 0.0 | -
Fjaltring Friskole - - -
Lemtorpskolen 3.901 | 0.0 | 523,333 kr. Se på kort
Lemvig Kristne Friskole - 0.0 | -
Udefriskolen - - -
  Harboøre Skole og Børnecenter 3.794 | 0.0 | 479,169 kr. Se på kort
Thyborøn Skole 3.757 | 0.0 | 522,166 kr. Se på kort

Kommunens 16 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »