DinGeo — i hele Danmark

Lolland Kommune

Lolland Kommune har 42.285 indbyggere og et årligt budget på 3.4 mia. kroner.

Lolland Kommune opstod med kommunalreformen i 2007 hvor Midt-og Vestlollandske kommuner Maribo, Nakskov og Rødby blev samlet i Lolland Kommune. Kommunen har oplevet en vedvarende og markant affolkning og har derfor relativt mange parcel- og stuehuse, der ikke benyttes (se mere under nøgletal).

Lolland er også kendt som "pandekageøen" på grund af sit flade terræn. Store dele af øen er inddæmmet land. Ved Stormfloden i 1872 steg havet 3,5 m; store dele af Lolland blev oversvømmet og 28 mennesker omkom (læs mere her »)


Kontakt

Adresse:
Lolland Kommune
Jernbanegade 7,
4930 Maribo

Email:
lolland@lolland.dk

Webside:
www.lolland.dk

Nøgletal for Lolland Kommune

! Dårligt helbred #98/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 20 procent af indbyggerne i Lolland Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og langt over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #94/98

Middellevetiden i Lolland Kommune er 77.4 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Lolland Kommune sig på plads nr. 94. Over de sidste fire år er middellevetiden i Lolland Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #62/98

Der er en del i Lolland Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Lolland Kommune på en 62. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #94/98

Der er desværre alt for mange rygere i Lolland Kommune. I 2013 røg 25.7 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #94/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Lolland Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 22.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Lolland Kommune på en 94. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #85/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Lolland Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 85. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #23/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Lolland Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1537 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1787 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #95/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Lolland Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 17.4 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #77/98

I 2019 var 2.1 per 1000 indbyggere i Lolland Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #64/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 64 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Lolland Kommune behandlet 1952 byggesager med 22 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 28 dage. Prisen var i 2019 600 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Lolland Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #50/98

Blandt Lolland Kommunes folkeskoleelever trives 30.8 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 50 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (30.8 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #92/98

Lolland Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.336. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 92. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #97/98

I 2017 var Lolland Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 5.7. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #78/96

I 2018 var 5.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Lolland Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #62/98

Der er i Lolland Kommune 59.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 62. plads.

! Anbragte Børn #98/98

2.7 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 98. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #86/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Lolland Kommune 68.5 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 86. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Lolland Kommune her »
Udgifter til idræt #32/98

Lolland Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Lolland Kommune i gennemsnit 959 kr. om året pr. borger på idræt. 559 kr. på drift og 401 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #7/98

Lolland Kommune har 23.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 7. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #76/98

Borgerne i Lolland Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #48/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Lolland Kommune 5.6 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #97/98

I 2017 var der i Lolland Kommune 3.2 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #69/98

I 2017 var der i Lolland Kommune 40.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #92/98

Lolland Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 160,358 kr.Det er den 92. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #98/98

Lolland Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 74,276 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #98/98

I Lolland Kommune er der 1.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 1. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #96/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Lolland Kommune 27.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 3 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #87/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Lolland Kommune 33.09, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 12 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #91/98

Lolland Kommune har en langfristet gæld på 28,120 kr per indbygger.Det er danmarks 8. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #98/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 65.6 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Lolland Kommune på 98. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 65.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #96/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Lolland Kommune at falde med 9.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #95/98

I Lolland Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 2.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #93/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Lolland Kommune var 264,849 kr. Det er en den 6 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #98/98

8.6 procent af befolkningen i Lolland Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #94/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Lolland Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 1.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Lolland Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Lolland Kommune
Der er 577 boliger til salg i Lolland Kommune

Dags dato (2. december 2023) er der 577 boliger til salg i Lolland Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Lolland Kommune:

Se alle boliger til salg i Lolland Kommune her »

Grundskoler i Lolland Kommune

Folkeskoler i Lolland Kommune


Lolland Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 22 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Lolland Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 65,124 kr., er den 55. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Lolland Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Lolland Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Lolland Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen | 3.671   0.0 | 353,018 kr. lolland_maribo 
Maribo Skole, Blæsenborgafdelingen | 3.624   - 336,911 kr. lolland_maribo 
Fejø Børne- og Kulturhus - - - -
Distriktsskolen Vest - - - lolland_nordvestskolen 
Distriktsskolen Øst - - - -
Holeby Landsbyordning | 4.049   - 362,947 kr. lolland_soendreskole 
Søllested Landsbyordning | 3.520   - 325,579 kr. lolland_soendreskole 
Fjordskolen - - - -
Søndre Skole - - - -
Nordvestskolen - - - -
Maribo Skole - - - -
Østofte Landsbyordning | 3.674   - 404,616 kr. lolland_maribo 
Maribo Byskole - - - -
Byskolen | 3.729   0.0 | 299,479 kr. lolland_nordvestskolen 
Fjordskolen, Madeskovafdelingen - - - lolland_fjordskolen 
Stormarkskolen | 3.585   0.0 | 363,890 kr. lolland_nordvestskolen 
Nordvestskolen, Fejø afdeling - - - -
Horslunde Landsbyordning | 3.329   0.0 | 300,449 kr. lolland_nordvestskolen 
Fjordskolen, Dannelunde - - - lolland_fjordskolen 
Vestenskov Skole - - - -
Rødby Skole | 3.648   0.0 | 320,455 kr. lolland_maribo 
Søndre Skole, Rødbyhavn - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Lolland Kommune

I Lolland Kommune er der 7 Privatskoler.

Privatskoler i Lolland Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Krumsø Fri- og Kostskole -
Reventlow Lilleskole 0.0 |
Sankt Birgitta Skole 0.0 |
Stokkemarke Friskole -
Privatskolen Nakskov 1.0 |
Stenoskolen 0.0 |
Horslunde Realskole -1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.