DinGeo — i hele Danmark

Fuglsanggårdsskolen - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
718
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
4,0
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,5%
Mere Info 
Udgift per elev
58.007 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
746.907 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Fuglsanggårdsskolen

Fuglsanggårdsskolen
Fuglsanggårdsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Fuglsanggårdsskolen
Askevænget 10,
2830 Virum

Skoleleder:
Rasmus Mattern Nielsen

Telefon:
4528 4090

Email:
fuglsanggaard@ltk.dk

Webside:
http://www.fu-ltk.dk

Karaktergennemsnit på Fuglsanggårdsskolen

Karaktergennemsnit i 2019   8.7

Fuglsanggårdsskolen havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 2.4 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Fuglsanggårdsskolen er desuden 0.4 højere end gennemsnittet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Fuglsanggårdsskolen8.3 9.8 8.7 8.7 8.7
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.8 8.7 8.78.0 8.3
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Fuglsanggårdsskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Fuglsanggårdsskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Fuglsanggårdsskolen er nummer 6 blandt grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Fuglsanggårdsskolen skriver om sig selv:

På Fuglsanggårdsskolen er vi p.t. ca. 700 elever, 55 lærere og 25 pædagoger. Vi er indstillede på udvikling og at på at omsætte den til virkelighed i dagligdagen. På Fuglsanggårdsskolen lægger vi vægt på tryghed og trivsel. Både som et mål i sig selv, og som forudsætning for læring. Bl.a. derfor arbejder vi aktivt med at opbygge elevernes sociale kompetencer.

Læs mere på Fuglsanggårdsskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Fuglsanggårdsskolen

Trivsel   3.83

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Fuglsanggårdsskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Fuglsanggårdsskolen:

Der er god social trivsel på Fuglsanggårdsskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.28, hvilket er den 91 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Fuglsanggårdsskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Fuglsanggårdsskolen har en faglig trivsel 3.95, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 24. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fuglsanggårdsskolen scorer fint på ro og orden 3.90, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 243. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fuglsanggårdsskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.35, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 423. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Fuglsanggårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Fuglsanggårdsskolen

! Fravær 2017/18

Fuglsanggårdsskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,4 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Fuglsanggårdsskolen hele 12,7 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fuglsanggårdsskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Fuglsanggårdsskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 95,5 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 718 elever på Fuglsanggårdsskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Fuglsanggårdsskolen er en folkeskole med 718 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Fuglsanggårdsskolen ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 58,007 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 7. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Fuglsanggårdsskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 746.907 kr.

Forældrebetaling

Fuglsanggårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal