DinGeo — i hele Danmark

Kongevejens Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
732
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,3%
Mere Info 
Udgift per elev
58.007 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
730.744 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Kongevejens Skole

Kongevejens Skole
Kongevejens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Kongevejens Skole
Kongsvænget 10,
2830 Virum

Skoleleder:
Louise Schaaf

Telefon:
4528 4130

Email:
kongevej@ltk.dk

Webside:
http://www.kongevejensskole.dk

Karaktergennemsnit på Kongevejens Skole

Karaktergennemsnit i 2019   8.6

Kongevejens Skole havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 2.6 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Kongevejens Skole er desuden 0.3 højere end gennemsnittet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Kongevejens Skole9.6 8.5 9.0 8.1 8.6
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.8 8.7 8.78.0 8.3
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Kongevejens Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Kongevejens Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Kongevejens Skole er nummer 5 blandt grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Kongevejens Skole skriver om sig selv:

På Kongevejens Skole arbejder vi for at give eleverne gode og meningsfyldte skoledage, hvilket er omdrejningspunktet for vores planlægning og udvikling. Vores pædagogiske praksis udspringer således fra vores kerneopgave - skolens fundament. Dit barn vil gennem sit skoleliv møde kerneopgaven som fundament for udvikling og praksis – og barnet vil møde værdierne i undervisningen, i SFO og klub.

Læs mere på Kongevejens Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Kongevejens Skole

Trivsel   3.81

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Kongevejens Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Kongevejens Skole:

Der er god social trivsel på Kongevejens Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.26, hvilket er den 112 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Kongevejens Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Kongevejens Skole har en faglig trivsel 3.91, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 66. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kongevejens Skole scorer fint på ro og orden 3.85, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 358. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kongevejens Skole har en gennemsnitlig score: 3.30, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 586. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Kongevejens Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Kongevejens Skole

! Fravær 2017/18

Kongevejens Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,5 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Kongevejens Skole hele 11 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Kongevejens Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Kongevejens Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 97,3 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 732 elever på Kongevejens Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kongevejens Skole er en folkeskole med 732 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kongevejens Skole ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 58,007 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 7. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Kongevejens Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 730.744 kr.

Forældrebetaling

Kongevejens Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Kongevejens Skole i Medierne

Nyheder om Kongevejens Skole:

Vi viser udvalgte nyhedshistorier om Kongevejens Skole. Kontakt os meget gerne hvis du har andre nyheder, som du mener mangler på listen.

Kontakt:
kontaktinformation her »