DinGeo — i hele Danmark

Lindegårdsskolen - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
469
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,6
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
80,3%
Mere Info 
Udgift per elev
58.007 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
391.545 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Lindegårdsskolen

Lindegårdsskolen
Lindegårdsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Lindegårdsskolen
Lyngbygårdsvej 37,
2800 Kgs. Lyngby

Skoleleder:
Peter Bjerregaard

Telefon:
4528 4050

Email:
lindegaard@ltk.dk

Webside:
http://www.lindegaardsskolen.dk

Karaktergennemsnit på Lindegårdsskolen

! Karaktergennemsnit i 2018   6.8

Lindegårdsskolen havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger hele 0.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Lindegårdsskolen6.9 8.1 7.9 6.2 6.8
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.8 8.7 8.78.0 8.3
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Lindegårdsskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.6

Lindegårdsskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.6. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Lindegårdsskolen er nummer 11 blandt grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Lindegårdsskolen skriver om sig selv:

Lindegårdsskolen blev bygget i 1933 og er derfor en af Lyngby-Taarbæk Kommunes ældste skoler. I dag er vi en 2-sporet skole fra 0. til 9. klasse, enkelte årgange med 3 spor. Dagligdagen er præget af et omsorgsfuldt og trygt miljø for skolens næsten 480 elever, 46 lærere, 22 pædagoger og 10 teknisk/administrative medarbejdere.

Læs mere på Lindegårdsskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Lindegårdsskolen

Trivsel   3.65

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lindegårdsskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Lindegårdsskolen:

Den sociale trivsel på Lindegårdsskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.06, hvilket er den 614 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Lindegårdsskolen har en faglig trivsel 3.72, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 658. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lindegårdsskolen har en score på 3.72, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 899. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lindegårdsskolen har en gennemsnitlig score: 3.24, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 842. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Lindegårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Lindegårdsskolen

! Fravær 2017/18

Lindegårdsskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,6 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Lindegårdsskolen hele 11,3 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Lindegårdsskolen har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Lindegårdsskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 80,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 469 elever på Lindegårdsskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Lindegårdsskolen er en folkeskole med 469 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lindegårdsskolen ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 58,007 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 7. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 391.545 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Lindegårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal