DinGeo — i hele Danmark

Hadsund Skole
Folkeskole i Mariagerfjord Kommune


Antal Elever
641
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
3,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
89,2%
Mere Info 
Udgift per elev
74.884 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
444.705 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
9.300
Mere Info 
Boliger til salg
145
Mere Info 

Hadsund Skole


Adresse:
Hadsund Skole
Stadionvej 5,
9560 Hadsund

Institutionsnummer:
815002

Skoleleder:
Anne-Mette Thorsen

Telefon:
9711 4500

Email:
hadsundskole@mariagerfjord.dk

Webside:
http://hadsund-skole.dk

Læs mere om skoledata »

Hadsund Skole

Hadsund Skole er en folkeskole i Mariagerfjord Kommune, der hører til skoledistriktet Hadsund Børne- og Familiedistrikt.

Hadsund Skole udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Hadsund Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Hadsund Børne- og Familiedistrikt. Du kan se alle Mariagerfjord Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Hadsund Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   7.0

Hadsund Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger 0.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Hadsund Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hadsund Skole6.3 6.8 8.0 7.0 7.0
Mariagerfjord Kommune 6.7 6.7 7.96.6 7.0
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Hadsund Skole har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hadsund Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hadsund Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hadsund Skole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Mariagerfjord Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 26 grundskoler i Mariagerfjord Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Hadsund Skole

Trivsel   3.75

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hadsund Skole er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hadsund Skole:

Der er god social trivsel på Hadsund Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.12, hvilket er den 226 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Hadsund Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hadsund Skole har en faglig trivsel 3.72, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 294. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hadsund Skole scorer fint på ro og orden 3.86, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 337. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hadsund Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.31, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 308. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hadsund Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 26 grundskoler i Mariagerfjord Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hadsund Skole

Fravær 2020/21

Hadsund Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Hadsund Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 26 grundskoler i Mariagerfjord Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hadsund Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 89,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 641 elever på Hadsund Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hadsund Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 26 grundskoler i Mariagerfjord Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hadsund Skole er en folkeskole med 684 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hadsund Skole ligger i Mariagerfjord Kommune, der årligt investerer 74,884 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 49. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Mariagerfjord Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 444.705 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Hadsund Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 26 grundskoler i Mariagerfjord Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Hadsund Børne- og Familiedistrikt skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Hadsund Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 84 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 1.990 til 26.317 kr/m2, med et gennemsnit på 9.300 kr/m2 (median 8.942 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 84 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


145 boliger til salg

Med 145 boliger til salg (12. juli 2024) i skoledistrikt Hadsund Børne- og Familiedistrikt er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Hadsund Børne- og Familiedistrikt her »

Grundskoler i Mariagerfjord Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Astrup Friskole - - -
Rostrup Privatskole
ikke aktiv
- - -
Mariagerfjord Idrætsskole - - -
Assens Skole 3.569 | 0.0 | 408,864 kr. Se på kort
Mariager Skole 3.596 | 0.0 | 464,727 kr. Se på kort
Vindblæs Friskole - 0.0 | -
Arden Skole 3.741 | 0.0 | 432,716 kr. Se på kort
Rostrup Skole
ikke aktiv
- - -
Valsgaard Skole 3.971 | - 448,425 kr. Se på kort
Vebbestrup Skole
ikke aktiv
- - -
Solhverv Privatskole - 0.0 | -
Lille Virgils Friskole
ikke aktiv
- - -
Havbakkeskolen 3.609 | 0.0 | 429,914 kr. Se på kort
  Hadsund Skole 3.754 | 0.0 | 444,705 kr. Se på kort
  Hadsund Skole 3.754 | 0.0 | 444,705 kr. Se på kort
Skelund Sogneskole
ikke aktiv
- - -
Søbakkeskolen
ikke aktiv
- - -
Hvornum Skole
ikke aktiv
- - -
Hobro Nordre Skole
ikke aktiv
- - -
Rosendalskolen 3.625 | 0.0 | 482,396 kr. Se på kort
Onsild Skole
ikke aktiv
- - -
Hobro Søndre Skole og MF10 3.659 | 0.0 | - Se på kort
Bymarkskolen 3.701 | - 417,191 kr. Se på kort
Hobro Friskole - 0.0 | -
Mariagerfjord 10. klassecenter - - - Se på kort
Hvilsom Friskole - - -

Kommunens 26 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »