DinGeo — i hele Danmark

Nørre Aaby Skole
Folkeskole i Middelfart Kommune


Antal Elever
335
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
90,7%
Mere Info 
Udgift per elev
71.118 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
462.294 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
10.641
Mere Info 
Boliger til salg
84
Mere Info 

Nørre Aaby Skole

Nørre Aaby Skole
Nørre Aaby Skole i Middelfart Kommune.

Adresse:
Nørre Aaby Skole
Skolevænget 9,
5580 Nørre Aaby

Institutionsnummer:
451002

Skoleleder:
Martin Falk

Telefon:
8888 5560

Email:
nraasko@middelfart.dk

Webside:
http://www.naas.dk

Læs mere om skoledata »

Nørre Aaby Skole

Nørre Aaby Skole er en folkeskole i Middelfart Kommune, der hører til skoledistriktet Nørre Aaby Skole.

Nørre Aaby Skole er en folkeskole, der underviser elever fra 0.-9. årgang fra Nørre Aaby skoledistrikt. Desuden 7.-9. årgang fra Båring skoledistrikt. Der er i alt 19 klasser. Vi prioriterer samarbejdet med lokale virksomheder, foreninger, andre uddannelsesinstitutioner mm. ligesom vi gerne deltager i internationale samarbejder, så skolens elever kan oplever både at få indsigt og udsyn.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Nørre Aaby Skole

Nørre Aaby Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Nørre Aaby Skole. Du kan se alle Middelfart Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Nørre Aaby Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   5.7

Nørre Aaby Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.9 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Nørre Aaby Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Nørre Aaby Skole4.6 5.5 7.4 5.4 5.7
Middelfart Kommune 6.5 6.8 8.36.5 7.0
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

! Faldende karaktergennemsnit

Nørre Aaby Skole har over de sidste tolv år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Nørre Aaby Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Nørre Aaby Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Nørre Aaby Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Middelfart Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Nørre Aaby Skole

Trivsel   3.65

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Nørre Aaby Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Nørre Aaby Skole:

Den sociale trivsel på Nørre Aaby Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.02, hvilket er den 534 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Nørre Aaby Skole har en faglig trivsel 3.51, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 476. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nørre Aaby Skole scorer fint på ro og orden 3.85, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 362. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nørre Aaby Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.25, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 442. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Nørre Aaby Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Nørre Aaby Skole

! Fravær 2020/21

Nørre Aaby Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,3 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Nørre Aaby Skole hele 12,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Nørre Aaby Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Nørre Aaby Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 90,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 335 elever på Nørre Aaby Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,8 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Nørre Aaby Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Nørre Aaby Skole er en folkeskole med 375 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Nørre Aaby Skole ligger i Middelfart Kommune, der årligt investerer 71,118 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 32. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Middelfart Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Nørre Aaby Skole kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet462.294 kr.

Forældrebetaling

Nørre Aaby Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Nørre Aaby Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Nørre Aaby Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 41 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 0 til 22.602 kr/m2, med et gennemsnit på 10.641 kr/m2 (median 10.037 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 41 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


84 boliger til salg

Med 84 boliger til salg (18. april 2024) i skoledistrikt Nørre Aaby Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Nørre Aaby Skole her »

Grundskoler i Middelfart Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
10´eren i Middelfart Kommune - - - Se på kort
Østre skole, Ny - - - Se på kort
Østre Skole, 10. klasse - - - Se på kort
Anna Trolles Skole 3.443 | 0.0 | 418,624 kr. Se på kort
Ejby Skole 3.579 | 0.0 | 451,616 kr. Se på kort
Fjelsted Harndrup Skole 3.854 | - 453,405 kr. Se på kort
Gelsted Skole 3.757 | - 438,036 kr. Se på kort
Tanderup Skole
ikke aktiv
- - -
Brenderup og Omegns Realskole - 0.0 | -
Aulby Skole
ikke aktiv
- - -
Hyllehøjskolen 3.549 | 0.0 | 444,170 kr. Se på kort
Strib Skole 3.656 | -1.0 | 547,704 kr. Se på kort
Vestre Skole 3.614 | 0.0 | 308,220 kr. Se på kort
Østre Skole 3.702 | 0.0 | 354,797 kr. Se på kort
Lillebæltskolen 3.764 | 0.0 | 519,361 kr. Se på kort
Middelfart Friskole - - -
Fænøsund Friskole - 0.0 | -
Båring Skole 3.737 | - 528,181 kr. Se på kort
  Nørre Aaby Skole 3.647 | 0.0 | 462,294 kr. Se på kort
Nørre Aaby Realskole - 0.0 | -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »