DinGeo — i hele Danmark

Ellebækskolen, afd. Kildemark
Folkeskole i Næstved Kommune


Antal Elever
491
Mere Info 
Ældste klassetrin
4. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
0,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
6,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
78,4%
Mere Info 
Udgift per elev
70.076 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
0 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Ellebækskolen, afd. Kildemark

Ellebækskolen, afd. Kildemark
Ellebækskolen, afd. Kildemark i Næstved Kommune.

Adresse:
Ellebækskolen, afd. Kildemark
Kildemarksvej 67,
4700 Næstved

Skoleleder:
Christina Ellemose Hansen

Telefon:
5588 4740

Email:
ellebaekskolen@naestved.dk

Webside:
http://ellebaekskolen-n.skoleporten.dk/sp

Karaktergennemsnit på Ellebækskolen, afd. Kildemark

Ø Karaktergennemsnit i 2018  

Vi kan desværre ikke finde tal for Ellebækskolen, afd. Kildemarks karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen i 2018/19.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Ellebækskolen, afd. Kildemark - - - - -
Næstved Kommune 6.6 6.7 7.46.3 6.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Ellebækskolen, afd. Kildemark har over de sidste 8 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.Ellebækskolen, afd. Kildemark skriver om sig selv:

Ellebækskolens vision er at være en af landets bedste og mest attraktive folkeskoler, hvor såvel undervisnings- som fritidsdel for elever, forældre og medarbejdere er kendetegnet ved: Høj faglighed, kompetente medarbejdere og dygtige elever. Et velfungerende arbejds- og læringsmiljø udsprunget af faglighed, innovation, anerkendelse og trivsel. At rumme alle elever uanset nationalitet, sociale og kulturelle forskelle.

Læs mere på Ellebækskolen, afd. Kildemarks egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Ellebækskolen, afd. Kildemark

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Ellebækskolen, afd. Kildemark er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Ellebækskolen, afd. Kildemark:

Den sociale trivsel på Ellebækskolen, afd. Kildemark er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.05, hvilket er den 586 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Ellebækskolen, afd. Kildemark har en faglig trivsel 3.69, der er lidt under gennemsnittet."; Det er faktisk den 824. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ellebækskolen, afd. Kildemark scorer fint på ro og orden 3.81, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 499. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ellebækskolen, afd. Kildemark scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.38, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 334. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Ellebækskolen, afd. Kildemark deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Ellebækskolen, afd. Kildemark

! Fravær 2017/18

Ellebækskolen, afd. Kildemark havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Ellebækskolen, afd. Kildemark hele 12 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Ellebækskolen, afd. Kildemark har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Ellebækskolen, afd. Kildemark

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 78,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ellebækskolen, afd. Kildemark er en folkeskole med 491 elever, der underviser elever til og med 4. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ellebækskolen, afd. Kildemark ligger i Næstved Kommune, der årligt investerer 70,076 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Næstved Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Ellebækskolen, afd. Kildemark er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal