DinGeo — i hele Danmark

Særslev-Hårslev-Skolen
Folkeskole i Nordfyns Kommune


Antal Elever
247
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,4
Mere Info 
Ro og Orden
3,4
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
4,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,9%
Mere Info 
Udgift per elev
67.826 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
418.639 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
7.389
Mere Info 
Boliger til salg
38
Mere Info 

Særslev-Hårslev-Skolen


Adresse:
Særslev-Hårslev-Skolen
Vestergade 5,
5471 Søndersø

Institutionsnummer:
483003

Skoleleder:
Brian Møller Bisgaard

Telefon:
6482 7960

Email:
saerslev-haarslev-skolen@nordfynskommune.dk

Webside:
http://saerslevhaarslevskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Særslev-Hårslev-Skolen

Særslev-Hårslev-Skolen er en folkeskole i Nordfyns Kommune, der hører til skoledistriktet Særslev-Hårslev skole. I Nordfyns Kommune findes der 6 folkeskoler med hvert deres tilhørende skoledistrikt. Læs mere her »

Særslev-Hårslev-Skolen og det tilhørende skoledistrikt  : Særslev-Hårslev skole. Du kan se alle Nordfyns Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Særslev-Hårslev-Skolen

! Karaktergennemsnit i 2023   5.9

Særslev-Hårslev-Skolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 2.3 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Særslev-Hårslev-Skolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Særslev-Hårslev-Skolen4.5 6.7 7.4 4.8 5.9
Nordfyns Kommune 6.0 6.9 7.86.0 6.6
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Særslev-Hårslev-Skolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Særslev-Hårslev-Skolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Særslev-Hårslev-Skolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Særslev-Hårslev-Skolen er nummer 5 blandt grundskolerne i Nordfyns Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Nordfyns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Særslev-Hårslev-Skolen

! Trivsel   3.45

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Særslev-Hårslev-Skolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Særslev-Hårslev-Skolen:

Den sociale trivsel på Særslev-Hårslev-Skolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.80, hvilket er den 156 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Særslev-Hårslev-Skolen har en faglig trivsel 3.43, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 334. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Særslev-Hårslev-Skolen har en score på 3.44, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1259. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Særslev-Hårslev-Skolen har en gennemsnitlig score: 3.16, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 693. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Særslev-Hårslev-Skolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Nordfyns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Særslev-Hårslev-Skolen

! Fravær 2020/21

Særslev-Hårslev-Skolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Særslev-Hårslev-Skolen hele 9,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Særslev-Hårslev-Skolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Nordfyns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Særslev-Hårslev-Skolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 91,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 247 elever på Særslev-Hårslev-Skolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,8 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Særslev-Hårslev-Skolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Nordfyns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Særslev-Hårslev-Skolen er en folkeskole med 284 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Særslev-Hårslev-Skolen ligger i Nordfyns Kommune, der årligt investerer 67,826 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 21. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Nordfyns Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 418.639 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Særslev-Hårslev-Skolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Nordfyns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Særslev-Hårslev skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Særslev-Hårslev-Skolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 31 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.621 til 14.171 kr/m2, med et gennemsnit på 7.389 kr/m2 (median 6.547 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 31 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


38 boliger til salg

Med 38 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Særslev-Hårslev skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Særslev-Hårslev skole her »

Grundskoler i Nordfyns Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
10. klassecenteret Nordfyn, Syddansk Erhvervsskole - - - Se på kort
Bogense Skole 3.587 | 0.0 | 412,845 kr. Se på kort
Klinteskolen
ikke aktiv
- - -
Kongslundskolen
ikke aktiv
- - -
Horsebækskolen
ikke aktiv
- - -
Kystskolen 3.665 | 0.0 | 414,175 kr. Se på kort
Sletten Skole 3.642 | 0.0 | 425,670 kr. Se på kort
Skovløkkeskolen
ikke aktiv
- - -
Løkkemarkskolen
ikke aktiv
- - -
Otterup Realskole - 0.0 | -
Nordvestskolen
ikke aktiv
- - -
Hårslev skole
ikke aktiv
- - -
Havrehedskolen 3.689 | 0.0 | 516,374 kr. Se på kort
  Særslev-Hårslev-Skolen 3.450 | 0.0 | 418,639 kr. Se på kort
Søndersøskolen 3.625 | 0.0 | 430,609 kr. Se på kort
Veflinge Skole
ikke aktiv
- - -
Skamby Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 17 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »