DinGeo — i hele Danmark

Nyborg Kommune

Nyborg Kommune har 32.142 indbyggere og et årligt budget på 2.1 mia. kroner. Borgmester siden 2014 er Kenneth Muhs fra Venstre. Administrativt centrum er Nyborg, hvor også langt størstedelen af kommunens befolkning bor.

Nyborg Kommunes nøgletal placerer den i det brede midterfelt blandt Danmarks 98 kommuner. Nyborg har den næstlaveste gæld per indbygger (Omkring år 2000 var Nyborg faktisk blandt de mest forgældede kommuner). Nyborg Kommune scorer samlet set også meget højt på nøgletal under Befolkning, Sport og Kultur; Bl.a. investerer Nyborg Kommune det niende højeste beløb per indbygger på idræt.

Nyborg Kommune har flere små og mellemstore virksomheder. Blandt de største og mest kendte virksomheder er fødevareproducenten Daloon A/S, Ekokem A/S (tidligere kendt som Kommunekemi). Kommunen har dog relativt mange udpendlere, d.v.s. borgere der har bopæl i kommunen, men arbejder i en anden. Det skyldes uden tvivl at Nyborg har attraktive og relativt billige boliger, bl.a. i de nyrenoverede havnearealer og med Storebæltsbroens åbning i 1997 har kommunen kunnet tiltrække familier helt fra København.


Kontakt

Adresse:
Nyborg Kommune
Torvet 1,
5800 Nyborg

Email:
kommune@nyborg.dk

Webside:
www.nyborg.dk

Nøgletal for Nyborg Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Nyborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #47/98

Middellevetiden i Nyborg Kommune er 80.6 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Nyborg Kommune sig på plads nr. 47. Over de sidste fire år er middellevetiden i Nyborg Kommune øget med 1.4 år.

! Alkoholforbrug #34/98

Der er en del i Nyborg Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.4 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Nyborg Kommune på en 34. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #87/98

Der er desværre alt for mange rygere i Nyborg Kommune. I 2013 røg 24.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #58/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Nyborg Kommune er det desværre kun 26.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Nyborg Kommune på en 58. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #29/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Nyborg Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 14.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 29. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #29/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Nyborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1552 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1287 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #60/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Nyborg Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.5 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #87/98

I 2019 var 2.4 per 1000 indbyggere i Nyborg Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #28/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 28 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Nyborg Kommune behandlet 1532 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 74 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Nyborg Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Nyborg Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #82/98

Blandt Nyborg Kommunes folkeskoleelever trives 26.7 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 82 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (26.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #3/98

Nyborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.344. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 3. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #37/98

I 2017 var Nyborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.0. Det er samme resultat som 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #79/96

I 2018 var 5.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Nyborg Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #65/98

Der er i Nyborg Kommune 58.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 65. plads.

! Anbragte Børn #81/98

1.2 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 81. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #10/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Nyborg Kommune 77.7 procent.Det placerer kommunen på en flot 10. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Nyborg Kommune her »
Udgifter til idræt #9/98

Nyborg Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Nyborg Kommune i gennemsnit 1315 kr. om året pr. borger på idræt. 665 kr. på drift og 650 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #27/98

Nyborg Kommune har 18.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 27. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #14/98

Borgerne i Nyborg Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.6 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #55/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Nyborg Kommune 6.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #79/98

I 2017 var der i Nyborg Kommune 2.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #34/98

I 2017 var der i Nyborg Kommune 29.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #68/98

Nyborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 168,258 kr.Det er den 68. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #66/98

Nyborg Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 61,811 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #92/98

I Nyborg Kommune er der 2.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 7. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #89/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Nyborg Kommune 26.4 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 10 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #63/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Nyborg Kommune 27.83, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 63 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #2/98

Nyborg Kommune har en langfristet gæld på 1,038 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Nyborg Kommune på en flot 2. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #91/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 71.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Nyborg Kommune på 91. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 71.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #38/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Nyborg Kommune at vokse med 4.4 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #57/98

I Nyborg Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #67/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Nyborg Kommune var 289,844 kr. Det er en den 32 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #78/98

4.0 procent af befolkningen i Nyborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #88/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Nyborg Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.7 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Nyborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Nyborg Kommune
Der er 257 boliger til salg i Nyborg Kommune

Dags dato (22. september 2023) er der 257 boliger til salg i Nyborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1114 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Nyborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Nyborg Kommune her »

Grundskoler i Nyborg Kommune

Folkeskoler i Nyborg Kommune


Nyborg Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 13 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Nyborg Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 73,999 kr., er den 16. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Nyborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Nyborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Nyborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Nyborg Gymnasium, 10. klasse-center - - - -
Aunslev Skole - - - -
Birkhovedskolen | 3.648   -0.7 | 379,179 kr. nyborg-birkhoved 
Vindinge Skole - - - -
Skovparkskolen - - - -
Danehofskolen | 3.566   -0.5 | 401,791 kr. nyborg-danehof 
Langtved Skole - - - -
Vibeskolen | 3.531   -0.1 | 443,545 kr. nyborg-vibe 
Skellerup Skole - - - -
Frørup Skole - - - -
Herrested Skole - - - -
Juulskovskolen - - - -
4kløverskolen | 3.564   0.4 | 441,316 kr. nyborg-4kloever 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Nyborg Kommune

I Nyborg Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Nyborg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Langtved Friskole -
Nyborg Private Realskole 0.3 |
Nyborg Friskole 0.2 |
Refsvindinge Friskole -0.5 |
Svindinge Friskole 0.3 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.