DinGeo — i hele Danmark

Vig Skole
Folkeskole i Odsherred Kommune


Antal Elever
331
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
1,2
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,7%
Mere Info 
Udgift per elev
79.601 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
391.481 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
11.605
Mere Info 
Boliger til salg
49
Mere Info 

Vig Skole

Vig Skole
Vig Skole i Odsherred Kommune.

Adresse:
Vig Skole
Ravnsbjergvej 23,
4560 Vig

Institutionsnummer:
343007

Skoleleder:
Ib Kristensen

Telefon:
5966 6940

Email:
vigskole@odsherred.dk

Webside:
http://vigskole.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Vig Skole

Vig Skole er en folkeskole i Odsherred Kommune, der hører til skoledistriktet Sydskolen - afdeling Vig.

Vig skole består af en almen distriktsskole og en specialafdeling for børn med kognitive vanskeligheder. Skolen har fra 2014 og indtil 2022 ikke haft en overbygning, det betyder at karakter gennemsnittet for de år er beregnet på baggrund af prøver taget i specialafdelingen. Det er ikke muligt her at skille gennemsnittet, da tallene trækkes automatisk- Der henvises til skolens hjemmeside https://vigskole.aula.dk hvor karakterer gennemsnittet lægges ind for de to afdelinger særskilt.'

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Vig Skole

Vig Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Sydskolen - afdeling Vig. Du kan se alle Odsherred Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Vig Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   7.0

Vig Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 0.5 karakterpoint under landsgennemsnittet.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vig Skole6.0 7.3 7.8 6.8 7.0
Odsherred Kommune 5.5 7.4 7.75.5 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Vig Skole har over de sidste otte år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Vig Skole dækkende otte år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdisciplinerKaraktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Vig Skole

! Trivsel   3.48

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Vig Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Vig Skole:

Den sociale trivsel på Vig Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.82, hvilket er den 180 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Vig Skole har en faglig trivsel 3.45, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 364. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vig Skole har en score på 3.55, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1187. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vig Skole har en gennemsnitlig score: 3.12, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 861. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Vig Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Vig Skole

! Fravær 2020/21

Vig Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Vig Skole hele 13,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Vig Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Vig Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 93,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 331 elever på Vig Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Vig Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vig Skole er en folkeskole med 232 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vig Skole ligger i Odsherred Kommune, der årligt investerer 79,601 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 26. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Odsherred Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 391.481 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Vig Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Sydskolen - afdeling Vig skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Vig Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 13 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 3.619 til 19.968 kr/m2, med et gennemsnit på 11.605 kr/m2 (median 10.077 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 13 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


49 boliger til salg

Med 49 boliger til salg (18. april 2024) i skoledistrikt Sydskolen - afdeling Vig er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Sydskolen - afdeling Vig her »

Grundskoler i Odsherred Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Nr. Asmindrup Friskole - 0.0 | -
Nykøbing Skole 3.660 | 0.0 | 418,611 kr. Se på kort
10. klasse Erhverv Fårevejle - - - Se på kort
Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden - - - Se på kort
Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve - - - Se på kort
GYM-10 Odsherred Gymnasium - - - Se på kort
Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet - - - Se på kort
10. klasse Odsherred, GYM10 - - - Se på kort
Asnæs Skole 3.396 | 0.0 | 449,506 kr. Se på kort
Fårevejle Skole 3.552 | 0.0 | 387,150 kr. Se på kort
Sydskolen, afdeling Grevinge - - - Se på kort
Hørve Skole 3.424 | - 400,249 kr. Se på kort
Fårevejle Fri- og Efterskole - 0.0 | -
Høve Friskole
ikke aktiv
- - -
Vallekilde-Hørve Friskole - 0.0 | -
Friskolen i Starreklinte - 0.0 | -
Grundtvigsskolen
ikke aktiv
- - -
Rørvig Friskole - 0.0 | -
Nordgårdsskolen
ikke aktiv
- - -
Egebjerg Skole - - - Se på kort
Højby Skole - 0.0 | - Se på kort
Odden Skole 3.346 | - 354,434 kr. Se på kort
  Vig Skole 3.479 | - 391,481 kr. Se på kort

Kommunens 23 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »