DinGeo — i hele Danmark

Nordbakkeskolen
Folkeskole i Ringsted Kommune


Antal Elever
217
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,4
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,8%
Mere Info 
Udgift per elev
67.998 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
468.901 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Nordbakkeskolen

Nordbakkeskolen
Nordbakkeskolen i Ringsted Kommune.

Adresse:
Nordbakkeskolen
Farendløsevej 20,
4100 Ringsted

Skoleleder:
Lisbeth Lindequist

Telefon:
5762 7320

Email:
nordbakkeskolen@ringsted.dk

Webside:
http://nordbakkeskolen.skoleporten.dk/sp/

Karaktergennemsnit på NordbakkeskolenNordbakkeskolen skriver om sig selv:

Nordbakkeskolen med SFO har eksisteret siden 1991 og rummer i dag 3 skoledistrikter. I 1991 bestod skolen af Nordrup og Ørslev skoledistrikter og i 2002 blev distriktet udvidet med Sneslev skoledistrikt. Skolen blev bygget i 1940 og skulle dengang rumme Nordrup skoledistrikt med 120-140 børn. Ved skolesammenlægningen i 1991 skulle skolen rumme flere elever og samtidig have en SFO. Siden sammenlægningen har elevtallet været stigende. Som følge deraf er bygningsmassen blevet udvidet ved inddragelse og sammenbygning af tjenesteboliger og en tilbygning i 1999, der rummer 4 klasseværelser.

Læs mere på Nordbakkeskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Nordbakkeskolen

! Trivsel   3.525

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Nordbakkeskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Nordbakkeskolen:

Den sociale trivsel på Nordbakkeskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.9, hvilket er den 71 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 77 elever på Nordbakkeskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Nordbakkeskolen har en faglig trivsel 3.6, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 216. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 78 elever på Nordbakkeskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nordbakkeskolen har en score på 3.4, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1114. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 77 elever på Nordbakkeskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nordbakkeskolen har en gennemsnitlig score: 3.2, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 735. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 78 elever på Nordbakkeskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Nordbakkeskolen

! Fravær 2017/18

Nordbakkeskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,6 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Nordbakkeskolen hele 11,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Nordbakkeskolen har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Nordbakkeskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 96,8 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Nordbakkeskolen er en folkeskole med 217 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Nordbakkeskolen ligger i Ringsted Kommune, der årligt investerer 67,998 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 39. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Ringsted Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Nordbakkeskolen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet468.901 kr.

Forældrebetaling

Nordbakkeskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal