DinGeo — i hele Danmark

Hendriksholm Skole
Folkeskole i Rødovre Kommune


Antal Elever
597
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
5,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
75,5%
Mere Info 
Udgift per elev
80.832 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
413.717 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
43.854
Mere Info 
Boliger til salg
19
Mere Info 

Hendriksholm Skole

Hendriksholm Skole
Hendriksholm Skole i Rødovre Kommune.

Adresse:
Hendriksholm Skole
Hendriksholms Boulev 20,
2610 Rødovre

Institutionsnummer:
175001

Skoleleder:
Lars Kristensen

Telefon:
3637 8484

Email:
Hendriksholm-Skole@rk.dk

Webside:
http://www.rk.dk/hendriksholm-skole

Læs mere om skoledata »

Hendriksholm Skole

Hendriksholm Skole er en folkeskole i Rødovre Kommune, der hører til skoledistriktet Hendriksholm Skoledistrikt. Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter. Alle børn med bopæl i Rødovre Kommune har ret til optagelse på deres respektive distriktsskole.

Det er målet at eleverne i undervisningen tilegner sig grundlæggende kundskaber og færdigheder med udgangspunkt i undervisningsministeriets ”Fælles Mål”. Traditionel undervisning i fagene veksler med undervisning i tværgående emner og problemstillinger, for at eleverne kan opleve sammenhæng mellem fagene. Eleverne lærer at bruge metoder og udtryksformer fra fagene i arbejdet med udvalgte emner.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Hendriksholm Skole

Hendriksholm Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Hendriksholm Skoledistrikt. Du kan se alle Rødovre Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Rødovre Kommune og Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Hendriksholm Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   6.9

Hendriksholm Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.3 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Hendriksholm Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hendriksholm Skole5.2 7.2 8.8 6.5 6.9
Rødovre Kommune 6.1 7.3 8.36.5 7.1
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Hendriksholm Skole har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hendriksholm Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hendriksholm Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hendriksholm Skole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Rødovre Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Hendriksholm Skole

! Trivsel   3.56

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hendriksholm Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hendriksholm Skole:

Den sociale trivsel på Hendriksholm Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.93, hvilket er den 404 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hendriksholm Skole har en faglig trivsel 3.57, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 877. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hendriksholm Skole har en score på 3.74, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 733. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hendriksholm Skole har en gennemsnitlig score: 3.11, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 883. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hendriksholm Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hendriksholm Skole

! Fravær 2020/21

Hendriksholm Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Hendriksholm Skole hele 11,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Hendriksholm Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hendriksholm Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 75,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 597 elever på Hendriksholm Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,7 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hendriksholm Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hendriksholm Skole er en folkeskole med 648 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hendriksholm Skole ligger i Rødovre Kommune, der årligt investerer 80,832 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 21. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rødovre Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 413.717 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Hendriksholm Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Hendriksholm Skoledistrikt skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Hendriksholm Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 7 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 38.660 til 51.355 kr/m2, med et gennemsnit på 43.854 kr/m2 (median 43.360 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 7 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


19 boliger til salg

Med 19 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Hendriksholm Skoledistrikt er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Hendriksholm Skoledistrikt her »

Grundskoler i Rødovre Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Hendriksholm Skole 3.562 | 0.0 | 413,717 kr. Se på kort
Islev Skole 3.427 | 0.0 | 488,369 kr. Se på kort
Nyager Skole 3.464 | 0.0 | 497,410 kr. Se på kort
Rødovre Skole 3.657 | 0.0 | 501,370 kr. Se på kort
Tinderhøj Skole 3.584 | 0.0 | 428,404 kr. Se på kort
Valhøj Skole 3.672 | 0.0 | 374,341 kr. Se på kort
Frederiksberg Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 7 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »