DinGeo — i hele Danmark

Rødovre Skole
Folkeskole i Rødovre Kommune


Antal Elever
665
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
4,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
88,1%
Mere Info 
Udgift per elev
80.832 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
501.370 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
47.804
Mere Info 
Boliger til salg
19
Mere Info 

Rødovre Skole

Rødovre Skole
Rødovre Skole i Rødovre Kommune.

Adresse:
Rødovre Skole
Rødovrevej 139,
2610 Rødovre

Institutionsnummer:
175004

Skoleleder:
Kia Juul Vilhelmsen

Telefon:
3637 8550

Email:
Roedovre-skole@rk.dk

Webside:
http://www.roedovre-skole.skoleintra.dk

Læs mere om skoledata »

Rødovre Skole

Rødovre Skole er en folkeskole i Rødovre Kommune, der hører til skoledistriktet Rødovre Skoledistrikt. Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter. Alle børn med bopæl i Rødovre Kommune har ret til optagelse på deres respektive distriktsskole.

Rødovre Skole er en skole, hvor samværet mellem børn og voksne kendetegnes ved engagement, aktivitet og tryghed. Skolens hverdag bygger på fælles mål og aftaler for såvel undervisnings- som fritidsdel og for sam-arbejdet mellem de to områder.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Rødovre Skole

Rødovre Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Rødovre Skoledistrikt. Du kan se alle Rødovre Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Rødovre Kommune og Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Rødovre Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   6.9

Rødovre Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger 0.8 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Rødovre Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Rødovre Skole6.2 6.8 7.5 6.9 6.9
Rødovre Kommune 6.1 7.3 8.36.5 7.1
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Rødovre Skole har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Rødovre Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Rødovre Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Rødovre Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Rødovre Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Rødovre Skole

Trivsel   3.66

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Rødovre Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Rødovre Skole:

Den sociale trivsel på Rødovre Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.02, hvilket er den 544 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Rødovre Skole har en faglig trivsel 3.70, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 347. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Rødovre Skole har en score på 3.80, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 532. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Rødovre Skole har en gennemsnitlig score: 3.24, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 454. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Rødovre Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Rødovre Skole

Fravær 2020/21

Rødovre Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,2 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Rødovre Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Rødovre Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 88,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 665 elever på Rødovre Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,4 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Rødovre Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Rødovre Skole er en folkeskole med 634 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Rødovre Skole ligger i Rødovre Kommune, der årligt investerer 80,832 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 21. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rødovre Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Rødovre Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 501.370 kr.

Forældrebetaling

Rødovre Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Rødovre Skoledistrikt skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Rødovre Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 4 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 27.250 til 73.418 kr/m2, med et gennemsnit på 47.804 kr/m2 (median 49.958 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 4 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


19 boliger til salg

Med 19 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Rødovre Skoledistrikt er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Rødovre Skoledistrikt her »

Grundskoler i Rødovre Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hendriksholm Skole 3.562 | 0.0 | 413,717 kr. Se på kort
Islev Skole 3.427 | 0.0 | 488,369 kr. Se på kort
Nyager Skole 3.464 | 0.0 | 497,410 kr. Se på kort
  Rødovre Skole 3.657 | 0.0 | 501,370 kr. Se på kort
Tinderhøj Skole 3.584 | 0.0 | 428,404 kr. Se på kort
Valhøj Skole 3.672 | 0.0 | 374,341 kr. Se på kort
Frederiksberg Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 7 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »