DinGeo — i hele Danmark

Tinderhøj Skole
Folkeskole i Rødovre Kommune


Antal Elever
515
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
7,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
80,2%
Mere Info 
Udgift per elev
80.832 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
428.404 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
36.532
Mere Info 
Boliger til salg
29
Mere Info 

Tinderhøj Skole

Tinderhøj Skole
Tinderhøj Skole i Rødovre Kommune.

Adresse:
Tinderhøj Skole
Fortvej 71,
2610 Rødovre

Institutionsnummer:
175006

Skoleleder:
Lars Rye Vadmand

Telefon:
3637 8282

Email:
tinderhoej-skole@rk.dk

Webside:
http://www.tinderhoej-skole.skoleintra.dk

Læs mere om skoledata »

Tinderhøj Skole

Tinderhøj Skole er en folkeskole i Rødovre Kommune, der hører til skoledistriktet Tinderhøj Skoledistrikt. Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter. Alle børn med bopæl i Rødovre Kommune har ret til optagelse på deres respektive distriktsskole.

TINDERHØJ! Fra gammelt sagn, har vor skole fået navn. Fra en oldtidshøj, nu jævnet - er kun minderne os levnet. Sådan lyder de første linjer i Rødovre-kunstneren Olfert Erichsens hyldestkvad til Tinderhøj Skole.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Tinderhøj Skole

Tinderhøj Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Tinderhøj Skoledistrikt. Du kan se alle Rødovre Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Rødovre Kommune og Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Tinderhøj Skole

! Karaktergennemsnit i 2021   6.5

Tinderhøj Skole havde i 2020/21 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.8 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Tinderhøj Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Tinderhøj Skole6.0 5.4 7.8 6.9 6.5
Rødovre Kommune 7.6 7.8 8.57.9 8.1
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Tinderhøj Skole har over de sidste ti år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Tinderhøj Skole dækkende ti år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Tinderhøj Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Tinderhøj Skole er nummer 6 blandt grundskolerne i Rødovre Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Tinderhøj Skole

! Trivsel   3.58

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Tinderhøj Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Tinderhøj Skole:

Den sociale trivsel på Tinderhøj Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.90, hvilket er den 343 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Tinderhøj Skole har en faglig trivsel 3.61, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 735. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tinderhøj Skole har en score på 3.69, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 886. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tinderhøj Skole har en gennemsnitlig score: 3.19, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 623. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Tinderhøj Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Tinderhøj Skole

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Tinderhøj Skole. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,4 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Tinderhøj Skole hele 14,9 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Tinderhøj Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Tinderhøj Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 80,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 515 elever på Tinderhøj Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Tinderhøj Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Tinderhøj Skole er en folkeskole med 451 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Tinderhøj Skole ligger i Rødovre Kommune, der årligt investerer 80,832 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 21. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rødovre Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 428.404 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Tinderhøj Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Tinderhøj Skoledistrikt skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Tinderhøj Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 13 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 29.188 til 46.965 kr/m2, med et gennemsnit på 36.532 kr/m2 (median 34.965 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 13 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


29 boliger til salg

Med 29 boliger til salg (29. maj 2023) i skoledistrikt Tinderhøj Skoledistrikt er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Tinderhøj Skoledistrikt her »

Grundskoler i Rødovre Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hendriksholm Skole 3.562 | -0.2 | 413,717 kr. Se på kort
Islev Skole 3.427 | 0.0 | 488,369 kr. Se på kort
Nyager Skole 3.464 | -0.6 | 497,410 kr. Se på kort
Rødovre Skole 3.657 | -0.3 | 501,370 kr. Se på kort
  Tinderhøj Skole 3.584 | 0.0 | 428,404 kr. Se på kort
Valhøj Skole 3.672 | 0.5 | 374,341 kr. Se på kort
Frederiksberg Privatskole - 0.1 | -

Kommunens 7 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »