DinGeo — i hele Danmark

Valhøj Skole
Folkeskole i Rødovre Kommune


Antal Elever
778
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
3,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
68,9%
Mere Info 
Udgift per elev
80.832 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
374.341 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
42.279
Mere Info 
Boliger til salg
32
Mere Info 

Valhøj Skole

Valhøj Skole
Valhøj Skole i Rødovre Kommune.

Adresse:
Valhøj Skole
Rødager Allé 102,
2610 Rødovre

Institutionsnummer:
175007

Skoleleder:
Niels Jepsen

Telefon:
3637 8383

Email:
valhoj-skole@rk.dk

Webside:
http://www.rk.dk/valhoj-skole

Læs mere om skoledata »

Valhøj Skole

Valhøj Skole er en folkeskole i Rødovre Kommune, der hører til skoledistriktet Valhøj Skoledistrikt. Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter. Alle børn med bopæl i Rødovre Kommune har ret til optagelse på deres respektive distriktsskole.

Valhøj Skole er en af Rødovres 6 folkeskoler beliggende mellem Damhussøen og Vestvolden! Skolen er bygget i flere etaper. 1.etape er hovedbygningen fra 1957 med en meget tidstypisk indgangsparti som markerer overgangen fra de mere ”fabriksagtige" skolebygninger til et sted, hvor der er højt til loftet med en atriumgård, som nu er omdannet til et af landets flotteste pædagogiske servicecentre som giver lys, luft og inspiration til alle.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Valhøj Skole

Valhøj Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Valhøj Skoledistrikt. Du kan se alle Rødovre Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Rødovre Kommune og Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Valhøj Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   7.0

Valhøj Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 1.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Valhøj Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Valhøj Skole6.1 7.2 8.7 5.9 7.0
Rødovre Kommune 6.1 7.3 8.36.5 7.1
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Valhøj Skole har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Valhøj Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Valhøj Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Valhøj Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Rødovre Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Valhøj Skole

Trivsel   3.67

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Valhøj Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Valhøj Skole:

Der er god social trivsel på Valhøj Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.06, hvilket er den 415 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Valhøj Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Valhøj Skole har en faglig trivsel 3.73, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 259. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Valhøj Skole scorer fint på ro og orden 3.86, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 336. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Valhøj Skole har en gennemsnitlig score: 3.16, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 700. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Valhøj Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Valhøj Skole

Fravær 2020/21

Valhøj Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,2 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Valhøj Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Valhøj Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 68,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 778 elever på Valhøj Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Valhøj Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Valhøj Skole er en folkeskole med 709 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Valhøj Skole ligger i Rødovre Kommune, der årligt investerer 80,832 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 21. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rødovre Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 374.341 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Valhøj Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Valhøj Skoledistrikt skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Valhøj Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 7 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 29.996 til 57.239 kr/m2, med et gennemsnit på 42.279 kr/m2 (median 40.132 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 7 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


32 boliger til salg

Med 32 boliger til salg (22. februar 2024) i skoledistrikt Valhøj Skoledistrikt er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Valhøj Skoledistrikt her »

Grundskoler i Rødovre Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hendriksholm Skole 3.562 | 0.0 | 413,717 kr. Se på kort
Islev Skole 3.427 | 0.0 | 488,369 kr. Se på kort
Nyager Skole 3.464 | 0.0 | 497,410 kr. Se på kort
Rødovre Skole 3.657 | 0.0 | 501,370 kr. Se på kort
Tinderhøj Skole 3.584 | 0.0 | 428,404 kr. Se på kort
  Valhøj Skole 3.672 | 0.0 | 374,341 kr. Se på kort
Frederiksberg Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 7 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »