DinGeo — i hele Danmark

Absalons Skole
Folkeskole i Roskilde Kommune


Antal Elever
690
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
5,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
90,7%
Mere Info 
Udgift per elev
65.662 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
523.936 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
43.784
Mere Info 
Boliger til salg
40
Mere Info 

Absalons Skole

Absalons Skole
Absalons Skole i Roskilde Kommune.

Adresse:
Absalons Skole
Absalonsgade 2,
4000 Roskilde

Institutionsnummer:
265001

Skoleleder:
Kasper Nyholm

Telefon:
4631 4150

Email:
Absalonsskole@roskilde.dk

Webside:
http://www.absalonsskole.roskilde.dk

Læs mere om skoledata »

Absalons Skole

Absalons Skole er en folkeskole i Roskilde Kommune, der hører til skoledistriktet Absalons Skole.

På Absalons Skole skaber vi i forpligtende fællesskaber livsduelige og demokratiske medborgere rustet med kompetencer, der giver mod på og mulighed for at indgå aktivt i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Vi er en ambitiøs skole der fremstår som et godt eksempel på arbejdet med elevernes læring, trivsel og dannelse.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Absalons Skole

Absalons Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Absalons Skole. Du kan se alle Roskilde Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Absalons Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   7.4

Absalons Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger 0.7 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Absalons Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Absalons Skole6.4 6.6 9.9 6.6 7.4
Roskilde Kommune 7.0 7.6 8.76.8 7.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Absalons Skole har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Absalons Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Absalons Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Absalons Skole er nummer 10 blandt grundskolerne i Roskilde Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Absalons Skole

! Trivsel   3.59

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Absalons Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Absalons Skole:

Den sociale trivsel på Absalons Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.96, hvilket er den 784 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Absalons Skole har en faglig trivsel 3.66, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 527. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Absalons Skole har en score på 3.69, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 899. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Absalons Skole har en lave score: 3.09, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 921. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Absalons Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Absalons Skole

! Fravær 2020/21

Absalons Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,3 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Absalons Skole hele 10,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Absalons Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Absalons Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 90,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 690 elever på Absalons Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,2 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Absalons Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Absalons Skole er en folkeskole med 727 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Absalons Skole ligger i Roskilde Kommune, der årligt investerer 65,662 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 11. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Roskilde Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Absalons Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 523.936 kr.

Forældrebetaling

Absalons Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Absalons Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Absalons Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 8 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 28.364 til 56.625 kr/m2, med et gennemsnit på 43.784 kr/m2 (median 46.762 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 8 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


40 boliger til salg

Med 40 boliger til salg (23. juli 2024) i skoledistrikt Absalons Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Absalons Skole her »

Grundskoler i Roskilde Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lindebjergskolen 3.379 | 0.0 | 563,563 kr. Se på kort
Margretheskolen 3.606 | 0.0 | 554,012 kr. Se på kort
Nordskolen, afdeling Jyllinge 3.510 | 0.0 | 583,442 kr. Se på kort
Roskilde Lille Skole - -1.0 | -
Nordskolen, afdeling Baunehøj 3.466 | -0.4 | 594,341 kr. Se på kort
Gadstrup Skole 3.555 | 0.0 | 552,980 kr. Se på kort
Viby Skole, afdeling Ørstedvej 3.498 | 0.0 | 505,815 kr. Se på kort
Viby Friskole - 0.0 | -
Viby Skole, afdeling Bueager 3.490 | 0.0 | 565,249 kr. Se på kort
  Absalons Skole 3.587 | 0.0 | 523,936 kr. Se på kort
Hedegårdenes Skole 3.660 | 0.0 | 444,683 kr. Se på kort
Himmelev Skole 3.670 | 0.0 | 689,539 kr. Se på kort
Klostermarksskolen 3.654 | 0.0 | 609,603 kr. Se på kort
Lynghøjskolen 3.633 | 0.0 | 566,171 kr. Se på kort
Sct. Jørgens Skole 3.632 | 0.0 | 340,175 kr. Se på kort
Vindinge Skole 3.667 | - 594,879 kr. Se på kort
Vor Frue Skole - 0.0 | - Se på kort
Østervangsskolen 3.538 | 0.0 | 366,699 kr. Se på kort
Tjørnegårdskolen 3.671 | -1.0 | 402,406 kr. Se på kort
Roskilde Private Realskole - 0.0 | -
Roskilde Private Skole - 0.0 | -
Skt. Josefs Skole - 0.0 | -
Kristofferskolen - - -
TCR TiendeklasseCenter Roskilde - - - Se på kort
Trekronerskolen 3.640 | 0.0 | 472,629 kr. Se på kort
Freds Skole - 0.0 | -
Ros Privatskole - 1.0 | -
Viby Skole - - - Se på kort
Nordskolen - - - Se på kort

Kommunens 29 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »