DinGeo — i hele Danmark

Hedegårdenes Skole
Folkeskole i Roskilde Kommune


Antal Elever
391
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
72,1%
Mere Info 
Udgift per elev
63.887 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
444.683 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
30.214
Mere Info 
Boliger til salg
12
Mere Info 

Hedegårdenes Skole

Hedegårdenes Skole
Hedegårdenes Skole i Roskilde Kommune.

Adresse:
Hedegårdenes Skole
Københavnsvej 34,
4000 Roskilde

Skoleleder:
Morten Naumann

Telefon:
4631 4221

Email:
Hedegardenes.skole@roskilde.dk

Webside:
http://www.hedegaardenesskole.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Hedegårdenes Skole

Hedegårdenes Skole er en folkeskole i Roskilde Kommune, der hører til skoledistriktet Hedegårdenes Skole. Du kan se alle Roskilde Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Hedegårdenes Skole har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber. På denne side har vi samlet meget mere information om Hedegårdenes Skole - Læs mere nedenfor. Tjek også de 12 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Hedegårdenes Skole er vist med det grønne ikon . Hedegårdenes Skole tilhører skoledistriktet Hedegårdenes Skole, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Roskilde Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Roskilde Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Hedegårdenes Skole

Karaktergennemsnit i 2020   7.6

Hedegårdenes Skole havde i 2019/20 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hedegårdenes Skole7.4 6.7 9.2 6.7 7.6
Roskilde Kommune 7.9 7.3 8.57.2 7.7
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Hedegårdenes Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Hedegårdenes Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hedegårdenes Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Roskilde Kommune.


Hedegårdenes Skole skriver om sig selv:

Hedegårdenes Skole er en gammel byskole fra starten af 1900-tallet, som i dag ligger midt i det centrale Roskilde. Da skolen blev bygget lå den ude på Heden mellem gårdene – deraf navnet. Skolen er kendetegnet ved en mangfoldighed af elever. Vi har elever fra mange lande og kulturer og med mange forskellige religiøse ståsteder. Det er en gave i dagligdagen at opleve og lære af hinandens forskelligheder. Vi huser desuden en del af kommunens modtageklasser.

Læs mere på Hedegårdenes Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Hedegårdenes Skole

Trivsel   3.72

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hedegårdenes Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hedegårdenes Skole:

Den sociale trivsel på Hedegårdenes Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.08, hvilket er den 810 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hedegårdenes Skole har en faglig trivsel 3.76, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 435. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hedegårdenes Skole scorer fint på ro og orden 3.82, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 488. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hedegårdenes Skole har en gennemsnitlig score: 3.27, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 723. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hedegårdenes Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hedegårdenes Skole

! Fravær 2018/19

Hedegårdenes Skole havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Hedegårdenes Skole hele 12 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Hedegårdenes Skole over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hedegårdenes Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 72,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

! Faldende Elevtal

Der er 391 elever på Hedegårdenes Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. -0,2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hedegårdenes Skole er en folkeskole med 400 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hedegårdenes Skole ligger i Roskilde Kommune, der årligt investerer 63,887 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 35. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Roskilde Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 444.683 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Hedegårdenes Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Hedegårdenes Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Hedegårdenes Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 5 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 17.198 til 40.776 kr/m2, med et gennemsnit på 30.214 kr/m2 (median 28.477 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 5 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


tolv boliger til salg

Med tolv boliger til salg (16. juni 2021) i skoledistrikt Hedegårdenes Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Hedegårdenes Skole her »

Grundskolerne i Roskilde Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 27 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Absalons Skole 3.681 | -0.4 | 523,936 kr. Se på kort
Baunehøjskolen 3.740 | -0.5 | 594,341 kr. Se på kort
Dåstrup Skole 3.719 | -0.1 | 565,249 kr. Se på kort
Freds Skole - 0.1 | - Se på kort
Gadstrup Skole 3.681 | 0.0 | 552,980 kr. Se på kort
  Hedegårdenes Skole 3.719 | 0.1 | 444,683 kr. Se på kort
Himmelev Skole 3.741 | -0.1 | 689,539 kr. Se på kort
Jyllinge Skole 3.659 | -0.4 | 583,442 kr. Se på kort
Klostermarksskolen 3.800 | 0.5 | 609,603 kr. Se på kort
Lindebjergskolen 3.664 | 0.3 | 563,563 kr. Se på kort
Lynghøjskolen 3.692 | 0.1 | 566,171 kr. Se på kort
Margretheskolen 3.722 | 0.1 | 554,012 kr. Se på kort
Peder Syv Skolen 3.678 | 0.0 | 505,815 kr. Se på kort
Ros Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Roskilde Lille Skole - -0.2 | - Se på kort
Roskilde Private Realskole - 0.5 | - Se på kort
Roskilde Private Skole - 0.4 | - Se på kort
Sct. Jørgens Skole 3.713 | -0.3 | 340,175 kr. Se på kort
Skt. Josefs Skole - 0.1 | - Se på kort
Tjørnegårdskolen 3.714 | -0.4 | 402,406 kr. Se på kort
Trekronerskolen 3.740 | 0.2 | 472,629 kr. Se på kort
Viby Friskole - -0.2 | - Se på kort
Vor Frue Skole 3.721 | 0.4 | 561,630 kr. Se på kort
Østervangsskolen 3.711 | 0.3 | 366,699 kr. Se på kort
Vindinge Skole 3.736 | - 594,879 kr. Se på kort
Kristofferskolen - - - Se på kort
TCR TiendeklasseCenter Roskilde - - - Se på kort