DinGeo — i hele Danmark

Bistrupskolen
Folkeskole i Rudersdal Kommune


Antal Elever
447
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
74,0%
Mere Info 
Udgift per elev
63.359 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
654.932 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
42.736
Mere Info 
Boliger til salg
5
Mere Info 

Bistrupskolen

Bistrupskolen
Bistrupskolen i Rudersdal Kommune.

Adresse:
Bistrupskolen
Nordvanggårdsvej 17,
3460 Birkerød

Skoleleder:
Annika Palmelund

Telefon:
4611 4737

Email:
bistrupskolen@rudersdal.dk

Webside:
http://www.bistrupskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Bistrupskolen

Bistrupskolen er en folkeskole i Rudersdal Kommune, der hører til skoledistriktet Søholmskolen. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Se mere på kommunens hjemmeside her » Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Bistrupskolen udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne. På denne side har vi samlet meget mere information om Bistrupskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 5 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Bistrupskolen er vist med det grønne ikon . Bistrupskolen tilhører skoledistriktet Søholmskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Rudersdal Kommune er hentet fra GeoFA. Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Bistrupskolen

! Karaktergennemsnit i 2020   7.2

Bistrupskolen havde i 2019/20 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Bistrupskolen7.6 6.5 7.9 7.1 7.2
Rudersdal Kommune 8.4 8.2 8.97.8 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Bistrupskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.2

Bistrupskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.2. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Bistrupskolen er nummer 7 blandt grundskolerne i Rudersdal Kommune.


Bistrupskolen skriver om sig selv:

Grundstenene for Bistrupskolen blev lagt 7. marts 1953. Siden da er der sket meget med skolen. En naturlig udvikling af områderne omkring skolen, har gjort at der er ikke marker mere, men bebyggelse. Skolen har gennemgået en kæmpe renovering, som er færdiggjort i 2014. Skolen står nu som fremtidens skole, og byggeriet har taget udgangspunkt i den nye skolereform.

Læs mere på Bistrupskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Bistrupskolen

Trivsel   3.71

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Bistrupskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Bistrupskolen:

Der er god social trivsel på Bistrupskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.13, hvilket er den 548 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Bistrupskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Bistrupskolen har en faglig trivsel 3.81, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 273. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Bistrupskolen har en score på 3.78, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 679. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Bistrupskolen har en lave score: 3.22, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 940. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Bistrupskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Bistrupskolen

! Fravær 2019/20

Bistrupskolen havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 5,2 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,3 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Bistrupskolen hele 10,3 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Bistrupskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 74 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. 1,7 procent.

! Faldende Elevtal

Der er 447 elever på Bistrupskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 2,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Bistrupskolen er en folkeskole med 493 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Bistrupskolen ligger i Rudersdal Kommune, der årligt investerer 63,359 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rudersdal Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Bistrupskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 654.932 kr.

Forældrebetaling

Bistrupskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Søholmskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Bistrupskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 4 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 35.298 til 55.000 kr/m2, med et gennemsnit på 42.736 kr/m2 (median 44.314 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 4 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! fem boliger boliger til salg

Med fem boliger til salg (30. juli 2021) i skoledistrikt Søholmskolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Søholmskolen her »

Grundskolerne i Rudersdal Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Birkerød Privatskole - 0.3 | - Se på kort
Birkerød Skole 3.733 | -0.1 | 687,132 kr. Se på kort
  Bistrupskolen 3.714 | -0.2 | 654,932 kr. Se på kort
Dronninggårdskolen 3.816 | 0.3 | 889,391 kr. Se på kort
Ny Holte Skole 3.784 | 0.3 | 841,352 kr. Se på kort
Nærum Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Nærum Skole 3.746 | 0.3 | 513,404 kr. Se på kort
Rudersdal Lilleskole - -0.1 | - Se på kort
Sjælsøskolen 3.746 | 0.3 | 738,873 kr. Se på kort
Skovlyskolen 3.695 | 0.1 | 916,692 kr. Se på kort
Toftevangskolen 3.730 | -0.3 | 681,558 kr. Se på kort
Trørødskolen 3.857 | 0.0 | 787,709 kr. Se på kort
Vangeboskolen 3.750 | 0.5 | 875,334 kr. Se på kort
Vedbæk Skole 3.808 | -0.2 | 858,454 kr. Se på kort
Høsterkøb Skole 3.915 | - 797,428 kr. Se på kort
Kajerødskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Parkvejskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort