DinGeo — i hele Danmark

Toftevangskolen
Folkeskole i Rudersdal Kommune


Antal Elever
511
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
5,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
88,0%
Mere Info 
Udgift per elev
63.359 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
681.558 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Toftevangskolen

Toftevangskolen
Toftevangskolen i Rudersdal Kommune.

Adresse:
Toftevangskolen
Teglporten 7,
3460 Birkerød

Skoleleder:
Helle Christensen

Telefon:
4594 2323

Email:
Toftevangskolen@rudersdal.dk

Webside:
http://www.toftevang.skoleintra.dk

Karaktergennemsnit på Toftevangskolen

Karaktergennemsnit i 2018   8.4

Toftevangskolen havde i 2017/18 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.7 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Toftevangskolen er desuden 0.4 højere end gennemsnittet i Rudersdal Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Toftevangskolen8.3 9.1 9.6 7.9 8.4
Rudersdal Kommune 8.1 8.3 8.97.7 8.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Toftevangskolen har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.3

Toftevangskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.3. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Toftevangskolen er nummer 10 blandt grundskolerne i Rudersdal Kommune.


Toftevangskolen skriver om sig selv:

Toftevangskolen blev indviet den 2. februar 1962. Byggeriet var dog først færdig den 11. maj 1964. Skolen er løbende blevet renoveret bl.a. med en større ombygning i årene 2009–2011, hvor skolens tidligere idrætssal blev ombygget til at danne ramme om skolens skolingsafdeling samt pædagogisk center. I samme periode blev skolens faglokaler renoveret og i 2012 satte en renovering af skolens skolegård et punktum for den store byggeperiode.

Læs mere på Toftevangskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Toftevangskolen

Trivsel   3.875

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Toftevangskolen er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Toftevangskolen:

Der er god social trivsel på Toftevangskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.3, hvilket er den 162 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Toftevangskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 251 elever på Toftevangskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Toftevangskolen har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 192. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 251 elever på Toftevangskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Toftevangskolen scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 282. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 251 elever på Toftevangskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Toftevangskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 345. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 249 elever på Toftevangskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Toftevangskolen

! Fravær 2017/18

Toftevangskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,5 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Toftevangskolen hele 11 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Toftevangskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Toftevangskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 88 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 511 elever på Toftevangskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Toftevangskolen er en folkeskole med 511 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Toftevangskolen ligger i Rudersdal Kommune, der årligt investerer 63,359 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rudersdal Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Toftevangskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 681.558 kr.

Forældrebetaling

Toftevangskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal