DinGeo — i hele Danmark

Samsø Kommune

Samsø Kommune er en af landets mindste kommuner med kun 3.720 indbyggere og blev ligesom Læsø Kommune og Fanø Kommune ikke indlemmet i de større fastlandskommuner ved Strukturreformen i 2007. Der er dog samarbejdsaftaler med både Odder Kommune og Aarhus Kommune.

Beliggende naturskønt i Kattegat er det naturligt at satse på turisme og miljø. Turisterne kan nyde roen og de smukke landskaber og strande eller musik på Samsø Festivalen og fare vild i verdens største permanente labyrint; Samsø-labyrinten. Derudover kan de nyde mange økologiske specialiteter fra øens kulinariske iværksættere. I naturlig forlængelse af økologien satser Samsø også på at blive selvforsynende med vedvarende energi.

Kommunen er siden 2018 blevet ledet af hollandsk fødte Marcel Meijer.


Kontakt

Adresse:
Samsø Kommune
Søtofte 10,
8305 Samsø

Email:
kommune@samsoe.dk

Webside:
www.samsoe.dk

Nøgletal for Samsø Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Samsø Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid

Middellevetid i Samsø Kommune er ikke beregnet, da tallene på grund af kommunens størrelse vurderes at være for usikre.

! Alkoholforbrug #91/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Samsø Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 10.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Samsø Kommune på en 91. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #89/98

Der er desværre alt for mange rygere i Samsø Kommune. I 2013 røg 24.5 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #73/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Samsø Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.0 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Samsø Kommune på en 73. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #91/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Samsø Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.6 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 91. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #1/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Samsø Kommune var der i 2017 i gennemsnit 894 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 922 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #96/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Samsø Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 18.2 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #12/98

I 2019 var 0.8 per 1000 indbyggere i Samsø Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #72/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 72 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Samsø Kommune behandlet 379 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 72 dage. Prisen var i 2019 750 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Samsø Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #65/98

Blandt Samsø Kommunes folkeskoleelever trives 29.0 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 65 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #34/98

Samsø Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.100. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 34. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #93/98

I 2017 var Samsø Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.0. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #0/96

I 2018 var 0.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Samsø Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #0/98

Der er i Samsø Kommune 0.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 0. plads.

! Anbragte Børn #95/98

1.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 95. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #3/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Samsø Kommune 81.5 procent.Det placerer kommunen på en flot 3. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Samsø Kommune her »
! Udgifter til idræt #94/98

Samsø Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Samsø Kommune i gennemsnit 439 kr. om året pr. borger på idræt. 244 kr. på drift og 194 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #2/98

Samsø Kommune har 35.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 2. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #26/98

Borgerne i Samsø Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.2 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #2/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Samsø Kommune 2.7 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #94/98

I 2017 var der i Samsø Kommune 1.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #2/98

I 2017 var der i Samsø Kommune 12.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #40/98

Samsø Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 181,399 kr.Det er den 40. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #86/98

Samsø Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 65,125 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #89/98

I Samsø Kommune er der 2.6 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 10. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #78/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Samsø Kommune 26.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 21 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #78/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Samsø Kommune 30.75, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 21 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #98/98

Samsø Kommune har en langfristet gæld på 125,270 kr per indbygger.Det er danmarks 1. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #64/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.4 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Samsø Kommune på 64. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 73.5 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #81/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Samsø Kommune at falde med 1.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #94/98

I Samsø Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.9 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #98/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Samsø Kommune var 248,331 kr. Det er en den 1 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #41/98

3.2 procent af befolkningen i Samsø Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #77/98

Der er jobvækst Samsø Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Samsø Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Samsø Kommune
Der er 72 boliger til salg i Samsø Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 72 boliger til salg i Samsø Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Samsø Kommune:

Se alle boliger til salg i Samsø Kommune her »

Grundskoler i Samsø Kommune

Folkeskoler i Samsø Kommune


Samsø Kommune er inddelt i 1 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 1 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Samsø Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 93,675 kr., er den 1. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Samsø Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Samsø Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Samsø Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Samsø Skole | 3.587   0.0 | 377,229 kr. samsoe_samsoe 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Samsø Kommune

I Samsø Kommune er der 2 Privatskoler.

Privatskoler i Samsø Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Samsø Friskole 0.0 |
Samsø Frie Skole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Postnumre i Kommunen