DinGeo — i hele Danmark

Frisholm Skole
Folkeskole i Silkeborg Kommune


Antal Elever
433
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
3,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,8%
Mere Info 
Udgift per elev
69.962 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
508.403 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
13.357
Mere Info 
Boliger til salg
30
Mere Info 

Frisholm Skole


Adresse:
Frisholm Skole
Frisholmvej 20,
8653 Them

Institutionsnummer:
749003

Skoleleder:
Betina Duedal

Telefon:
8970 2835

Email:
frisholmskole@silkeborg.dk

Webside:
http://www.frisholm-skole.dk

Læs mere om skoledata »

Frisholm Skole

Frisholm Skole er en folkeskole i Silkeborg Kommune, der hører til skoledistriktet Frisholm Skole. Alle husstande i Silkeborg Kommune er tilknyttet en skole, som betegnes som distriktsskolen. Du kan se skoler og skoledistrikter på kommunens hjemmeside her ».

Frisholm Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Frisholm Skole. Du kan se alle Silkeborg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Frisholm Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   7.3

Frisholm Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 1.0 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Frisholm Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Frisholm Skole6.6 7.2 9.2 6.1 7.3
Silkeborg Kommune 7.1 6.9 8.27.0 7.3
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Frisholm Skole har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Frisholm Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Frisholm Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Frisholm Skole er nummer 3 blandt grundskolerne i Silkeborg Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Silkeborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Frisholm Skole

Trivsel   3.62

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Frisholm Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Frisholm Skole:

Den sociale trivsel på Frisholm Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.00, hvilket er den 612 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Frisholm Skole har en faglig trivsel 3.64, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 594. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Frisholm Skole har en score på 3.70, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 872. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Frisholm Skole har en gennemsnitlig score: 3.14, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 759. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Frisholm Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Silkeborg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Frisholm Skole

Fravær 2020/21

Frisholm Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,4 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Frisholm Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Silkeborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Frisholm Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 96,8 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 433 elever på Frisholm Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Frisholm Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Silkeborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Frisholm Skole er en folkeskole med 483 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Frisholm Skole ligger i Silkeborg Kommune, der årligt investerer 69,962 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 28. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Silkeborg Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Frisholm Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 508.403 kr.

Forældrebetaling

Frisholm Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Silkeborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Frisholm Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Frisholm Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 28 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 5.810 til 29.857 kr/m2, med et gennemsnit på 13.357 kr/m2 (median 12.669 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 28 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


30 boliger til salg

Med 30 boliger til salg (12. juli 2024) i skoledistrikt Frisholm Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Frisholm Skole her »

Grundskoler i Silkeborg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Trekløverskolen, Silkeborg 3.561 | - - Se på kort
Funder-Kragelund Skole, Silkeborg 3.569 | - - Se på kort
Gjern Skole 3.706 | - 512,380 kr. Se på kort
Grauballe Skole 3.844 | - 523,696 kr. Se på kort
Fårvang Skole 3.589 | 0.0 | 458,887 kr. Se på kort
Sorring Skole 3.672 | - 499,317 kr. Se på kort
Voel Skole 3.761 | - 550,685 kr. Se på kort
Klippen, Den Kristne Friskole - 0.0 | -
Sølystskolen 3.694 | 0.0 | 340,632 kr. Se på kort
Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder - 0.0 | - Se på kort
Dybkærskolen 3.658 | 0.0 | 514,820 kr. Se på kort
Kragelund Skole - - - Se på kort
Linå Skole
ikke aktiv
- - -
Resenbro Skole 3.699 | - 525,121 kr. Se på kort
Sejs Skole 3.828 | 0.0 | 595,453 kr. Se på kort
Skægkærskolen 3.539 | 0.0 | 486,500 kr. Se på kort
Vestre Skole 3.653 | 0.0 | 308,220 kr. Se på kort
Virklund Skole 3.763 | 0.0 | 595,019 kr. Se på kort
Balleskolen 3.614 | 0.0 | 518,924 kr. Se på kort
Kornmod Realskole - 0.0 | -
Langsøskolen 3.593 | 0.0 | 392,972 kr. Se på kort
Th. Langs Skole - 0.0 | -
Hvinningdalskolen 3.753 | -1.0 | 599,348 kr. Se på kort
Gødvadskolen 3.693 | - 503,808 kr. Se på kort
Rudolf Steiner skolen i Silkeborg - - -
Buskelundskolen 3.522 | 0.0 | 616,756 kr. Se på kort
Friskolen i Lemming - - -
Bryrup Skole 3.517 | 0.0 | 488,800 kr. Se på kort
Gjessø Skole 3.875 | - 543,698 kr. Se på kort
  Frisholm Skole 3.615 | 0.0 | 508,403 kr. Se på kort
Ans Skole 3.675 | 0.0 | 488,348 kr. Se på kort
Trekløverskolen, Afdeling Kjellerup - 0.0 | - Se på kort
Sjørslev Skole - - - Se på kort
Thorning Skole 3.525 | 0.0 | 438,409 kr. Se på kort
Vinderslev Skole - - - Se på kort

Kommunens 35 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »