DinGeo — i hele Danmark

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune rummer landets to højeste punkter, Møllehøj og Ejer Bavnehøj. Sidsnævnte er et flot vartegn når man kører mod nord af den Østjyske Motorvej inden man kommer til selve Skanderborg, som mange gør i forbindelse med Danmarks Smukkeste Festival.

Jørgen Gaarde har siden 2010 været borgmester i kommunen og ser man på nøgletallene for byen ser det specielt godt ud med økonomien og sundheden. Dykker man ned i kommunens budget, så bruges der relativt få penge på ældre og mange på folkeskolen. Alt i alt en rigtig pendlerkommune for børnefamilierne.


Kontakt

Adresse:
Skanderborg Kommune
Adelgade 44,
8660 Skanderborg

Email:
skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Webside:
www.skanderborg.dk

Nøgletal for Skanderborg Kommune

Dårligt helbred #12/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 9 procent af indbyggerne i Skanderborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #6/98

Middellevetiden i Skanderborg Kommune er 82.1 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Skanderborg Kommune sig på plads nr. 6. Over de sidste fire år er middellevetiden i Skanderborg Kommune øget med 1.1 år.

Alkoholforbrug #15/98

Relativt få indbyggere i Skanderborg Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Skanderborg Kommune på en 15. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #21/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Skanderborg Kommune, der ryger. I 2013 røg 19.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #18/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Skanderborg Kommune er det heldigvis hele 30.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Skanderborg Kommune på en 18. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #14/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Skanderborg Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 12.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 14. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #41/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Skanderborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1602 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1451 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #45/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Skanderborg Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.1 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Skanderborg Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #30/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 30 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Skanderborg Kommune behandlet 3226 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 44 dage. Prisen var i 2019 570 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Skanderborg Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #66/98

Blandt Skanderborg Kommunes folkeskoleelever trives 28.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 66 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #12/98

Skanderborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.274. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 12. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #12/98

I 2017 var Skanderborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.5. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #12/96

I 2018 var 1.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Skanderborg Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #67/98

Der er i Skanderborg Kommune 54.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 67. plads.

Anbragte Børn #14/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 14. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #9/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Skanderborg Kommune 77.8 procent.Det placerer kommunen på en flot 9. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Skanderborg Kommune her »
! Udgifter til idræt #36/98

Skanderborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Skanderborg Kommune i gennemsnit 946 kr. om året pr. borger på idræt. 465 kr. på drift og 481 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #37/98

Skanderborg Kommune har 17.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 37. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #37/98

Borgerne i Skanderborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #28/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Skanderborg Kommune 4.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Skanderborg Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #54/98

I 2017 var der i Skanderborg Kommune 35.2 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #29/98

Skanderborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 192,413 kr.Det er den 29. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #4/98

Skanderborg Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 53,778 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #20/98

I Skanderborg Kommune er der 4.2 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 20. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #65/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Skanderborg Kommune 25.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 65 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #45/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Skanderborg Kommune 24.66, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 45 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #30/98

Skanderborg Kommune har en langfristet gæld på 13,148 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Skanderborg Kommune på en flot 30. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #10/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 79.9 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Skanderborg Kommune på en flot 10. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 79.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #20/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Skanderborg Kommune at vokse med 8.4 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #37/98

I Skanderborg Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #18/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Skanderborg Kommune var 343,241 kr. Det er en den 18. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #4/98

1.6 procent af befolkningen i Skanderborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #40/98

Der er jobvækst Skanderborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.6 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Skanderborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Skanderborg Kommune
Der er 522 boliger til salg i Skanderborg Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 522 boliger til salg i Skanderborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Skanderborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Skanderborg Kommune her »

Grundskoler i Skanderborg Kommune

Folkeskoler i Skanderborg Kommune


Skanderborg Kommune er inddelt i 20 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 20 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Skanderborg Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 59,383 kr., er den 14. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Skanderborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Skanderborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Skanderborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Voerladegård Skole | 3.726   - 524,912 kr. skanderborg_voerladegaard 
Gyvelhøjskolen | 3.514   0.0 | 539,768 kr. skanderborg_gyvelhoej 
Herskindskolen | 3.358   0.0 | 496,247 kr. skanderborg_herskind 
Skovbyskolen | 3.675   0.0 | 531,606 kr. skanderborg_skovby 
Stjærskolen | 3.659   0.0 | 572,503 kr. skanderborg_stjaer 
Bakkeskolen | 3.712   0.0 | 501,850 kr. skanderborg_bakkeskolen 
Veng Skole og Børnehus | 3.734   - 527,606 kr. skanderborg_veng 
Højboskolen | 3.707   0.0 | 527,550 kr. skanderborg_hoejbo 
Knudsøskolen | 3.705   - 587,277 kr. skanderborg_knudsoe 
Bjedstrup Skole | 3.712   - 548,824 kr. skanderborg_bjedstrup 
Låsby Skole | 3.571   0.0 | 484,353 kr. skanderborg_laasby 
Mølleskolen | 3.766   - 424,652 kr. skanderborg_moelle 
Mølleskolen | 3.766   - 424,652 kr. skanderborg_moelle-overbygning 
Gl Rye Skole | 3.923   - 574,707 kr. skanderborg_gammelrye 
Ejer Bavnehøjskolen | 3.719   - 527,957 kr. skanderborg_ejerbavnehoej 
Morten Børup Skolen | 3.644   0.0 | 527,220 kr. skanderborg_mortenboerup 
Stilling Skole | 3.639   0.0 | 547,372 kr. skanderborg_stilling 
Virring Skole | 3.632   0.0 | 510,880 kr. skanderborg_virring 
Niels Ebbesen Skolen | 3.540   -1.0 | 562,620 kr. skanderborg_nielsebbesen 
Niels Ebbesen Skolen | 3.540   -1.0 | 562,620 kr. skanderborg_nielsebbesen-overbygning 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Skanderborg Kommune

I Skanderborg Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Skanderborg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Galten Friskole -
Den Fri Hestehaveskole 0.0 |
Gudenåskolen -1.0 |
Skanderborg Realskole 0.0 |
Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Klimatilpasning

Skanderborg Klimatilpasning Låsby Søpark

Låsby i Skanderborg Kommune ligger lavt i forhold til omegnen og er i særlig fare for oversvømmelse. I 2016 blev et gammelt industriområde i byen omdannet til Låsby Søpark – et rekreativt område med både crossfit-bane og to store regnvandsbassiner til overskydende vandmængder. (Foto: Skanderborg Kommune)

null

Ghettoområder i Skanderborg Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Skanderborg Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Højvangen Skanderborg 1103 37.4 32.9 1.34 58.2 64.3