DinGeo — i hele Danmark

Skive Kommune

Skive Kommune dækker halvøen Salling i Limfjorden og selv Skive ligger lige i bunden herfor. Kommunen rummer landets største kaserne og herregården Krabbesholm, der nu er højskole med fokus på de kreative fag. Nordpå i kommunen er byen Glyngøre, hvor man er eksperter i den oprindelige europæiske østers – i daglig tale Limfjordsøsters.

Kommunen score højt på både undervisningseffekt og karaktergennemsnit, hvilket måske bevirker, at området er kendt som en radikal højborg, hvilket dog ikke afspejler sig i stemmetallene, hvor senest Peder Christian Kirkegaard fra Venstre har kunnet sætte på i borgmesterposten som overhoved for 46.599 indbyggere.


Kontakt

Adresse:
Skive Kommune
Torvegade 10,
7800 Skive

Email:
sk@skivekommune.dk

Webside:
www.skive.dk

Nøgletal for Skive Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Skive Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #41/98

Middellevetiden i Skive Kommune er 80.7 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Skive Kommune sig på plads nr. 41. Over de sidste fire år er middellevetiden i Skive Kommune øget med 0.8 år.

! Alkoholforbrug #52/98

Der er en del i Skive Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Skive Kommune på en 52. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #49/98

Der er desværre en del rygere i Skive Kommune. I 2013 røg 21.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #56/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Skive Kommune er det desværre kun 26.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Skive Kommune på en 56. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #60/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Skive Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 60. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #62/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Skive Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1666 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1661 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #59/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Skive Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.4 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #77/98

I 2019 var 2.1 per 1000 indbyggere i Skive Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #4/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 4 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Skive Kommune behandlet 2693 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 20 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Skive Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Skive Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #34/98

Blandt Skive Kommunes folkeskoleelever trives 32.1 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 34 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (32.1 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #6/98

Skive Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.328. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 6. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #18/98

I 2017 var Skive Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.3. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #77/96

I 2018 var 5.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Skive Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #82/98

Der er i Skive Kommune 48.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 82. plads.

! Anbragte Børn #56/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 56. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #25/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Skive Kommune 75.2 procent.Det placerer kommunen på en flot 25. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Skive Kommune her »
Udgifter til idræt #24/98

Skive Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Skive Kommune i gennemsnit 1054 kr. om året pr. borger på idræt. 785 kr. på drift og 269 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #47/98

Skive Kommune har 17.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 47. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #73/98

Borgerne i Skive Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #28/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Skive Kommune 4.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #39/98

I 2017 var der i Skive Kommune 1.6 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #17/98

I 2017 var der i Skive Kommune 24.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #83/98

Skive Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 163,762 kr.Det er den 83. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #69/98

Skive Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 62,151 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #60/98

I Skive Kommune er der 3.0 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 60. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #52/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Skive Kommune 25.5 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 52 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #11/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Skive Kommune 20.68, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 11 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #74/98

Skive Kommune har en langfristet gæld på 20,570 kr per indbygger.Det er danmarks 25. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #58/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Skive Kommune på 58. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.9 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #91/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Skive Kommune at falde med 5.0 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #79/98

I Skive Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.9 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #84/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Skive Kommune var 282,801 kr. Det er en den 15 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #49/98

3.4 procent af befolkningen i Skive Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #73/98

Der er jobvækst Skive Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Skive Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Skive Kommune
Der er 527 boliger til salg i Skive Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 527 boliger til salg i Skive Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Skive Kommune:

Se alle boliger til salg i Skive Kommune her »

Grundskoler i Skive Kommune

Folkeskoler i Skive Kommune


Skive Kommune er inddelt i 17 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 27 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Skive Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 58,316 kr., er den 11. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Skive Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Skive Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Skive Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Ådalskolen - - - -
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud | 3.648   - - -
Vestsalling Skole og Dagtilbud, Lem - - - -
Vestsalling Skole og Dagtilbud Rødding - - - -
Vestsalling Skole og Dagtilbud - - - -
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud - - - -
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud Fursund - - - -
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud Jebjerg - - - -
Durup Skole | 3.580   - 418,764 kr. skive_durup 
Glyngøre Skole | 3.699   - 457,117 kr. skive_glyngoere 
Roslev Skole | 3.471   0.0 | 448,355 kr. skive_roslev 
Brårup Skole | 3.827   1.0 | 418,191 kr. skive_braarup 
Hem Skole | 3.189   - 471,103 kr. skive_hem 
Højslev Skole | 3.601   0.0 | 469,403 kr. skive_hoejslev 
Nr. Søby Skole | 3.774   - 512,993 kr. skive_nrsoeby 
Resen Skole | 3.662   0.0 | 510,581 kr. skive_resen 
Skivehus Skole | 3.677   0.0 | 487,540 kr. skive_skivehus 
Aakjærskolen - 1.0 | - skive_broendum 
Ørslevkloster Skole | 3.399   - 454,061 kr. skive_oerslevkloster 
Grundskoleafdelingen, Ådalskolen | 3.607   - 420,261 kr. skive_aadalsskolen 
10. Klasse Center Skive - - - -
Balling Skole - - - -
Oddense Skole | 3.912   - 448,030 kr. skive_oddense 
Vestsalling Skole og Dagtilbud | 3.555   0.0 | 431,836 kr. skive_vestsalling 
Breum Skole - 0.0 | - skive_breum 
Jebjerg Skole - - - skive_jebjerg 
Fursund Skole - - - skive_fursede 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Skive Kommune

I Skive Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Skive Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Fur Friskole -
Friskolen i Skive -
Rødding Friskole -
Thise Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.