DinGeo — i hele Danmark

Vestsalling Skole og Dagtilbud
Folkeskole i Skive Kommune


Antal Elever
555
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,0
Mere Info 
Elevfravær
5,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,5%
Mere Info 
Udgift per elev
64.253 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
431.836 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
5.337
Mere Info 
Boliger til salg
94
Mere Info 

Vestsalling Skole og Dagtilbud


Adresse:
Vestsalling Skole og Dagtilbud
Stadion Alle 18 Balling,
7860 Spøttrup

Institutionsnummer:
781006

Skoleleder:
Michael Schrader

Telefon:
9915 7500

Email:
vsd@skivekommune.dk

Webside:
http://www.vsd.dk

Læs mere om skoledata »

Vestsalling Skole og Dagtilbud

Vestsalling Skole og Dagtilbud er en folkeskole i Skive Kommune, der hører til skoledistriktet Vestsallingskolerne. I Skive Kommune er der frit skolevalg. Frit skolevalg betyder, at du som forælder frit kan vælge, hvilken skole dit barn skal gå på i Skive Kommune eller i andre kommuner. Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du selv betale for transport til og fra skolen. Læs mere her ».

Vestsalling Skole og Dagtilbud og det tilhørende skoledistrikt  : Vestsallingskolerne. Du kan se alle Skive Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Vestsalling Skole og Dagtilbud

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vestsalling Skole og Dagtilbud - - - - -
Skive Kommune 6.9 7.3 7.76.5 7.1
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Vestsalling Skole og Dagtilbud har over de sidste elleve år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Vestsalling Skole og Dagtilbud dækkende elleve år fra 2012 til og med 2022.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Vestsalling Skole og Dagtilbud har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Vestsalling Skole og Dagtilbud er nummer 9 blandt grundskolerne i Skive Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Skive Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Vestsalling Skole og Dagtilbud

! Trivsel   3.56

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Vestsalling Skole og Dagtilbud er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Vestsalling Skole og Dagtilbud:

Den sociale trivsel på Vestsalling Skole og Dagtilbud er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.93, hvilket er den 898 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Vestsalling Skole og Dagtilbud har en faglig trivsel 3.59, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 831. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vestsalling Skole og Dagtilbud har en score på 3.74, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 750. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vestsalling Skole og Dagtilbud har en lave score: 2.98, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1156. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Vestsalling Skole og Dagtilbud deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Skive Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Vestsalling Skole og Dagtilbud

! Fravær 2020/21

Vestsalling Skole og Dagtilbud havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,1 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Vestsalling Skole og Dagtilbud hele 10,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Vestsalling Skole og Dagtilbud har over de sidste 11 år desværre haft et stigende elevfravær.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Vestsalling Skole og Dagtilbud i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Skive Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Vestsalling Skole og Dagtilbud

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 555 elever på Vestsalling Skole og Dagtilbud. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,5 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Vestsalling Skole og Dagtilbud i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Skive Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vestsalling Skole og Dagtilbud er en folkeskole med 593 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vestsalling Skole og Dagtilbud ligger i Skive Kommune, der årligt investerer 64,253 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 9. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Skive Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 431.836 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Vestsalling Skole og Dagtilbud er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Skive Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Vestsallingskolerne skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Vestsalling Skole og Dagtilbud har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 51 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 1.575 til 17.821 kr/m2, med et gennemsnit på 5.337 kr/m2 (median 4.837 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 51 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


94 boliger til salg

Med 94 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Vestsallingskolerne er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Vestsallingskolerne her »

Grundskoler i Skive Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Ådalskolen - - - Se på kort
Fur Friskole - - -
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud 3.648 | - - Se på kort
Vestsalling Skole og Dagtilbud, Lem - - - Se på kort
Vestsalling Skole og Dagtilbud Rødding - - - Se på kort
Vestsalling Skole og Dagtilbud - - - Se på kort
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud - - - Se på kort
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud Fursund - - - Se på kort
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud Jebjerg - - - Se på kort
Durup Skole 3.580 | - 418,764 kr. Se på kort
Glyngøre Skole 3.699 | - 457,117 kr. Se på kort
Roslev Skole 3.471 | 0.0 | 448,355 kr. Se på kort
Brårup Skole 3.827 | 1.0 | 418,191 kr. Se på kort
Hem Skole 3.189 | - 471,103 kr. Se på kort
Højslev Skole 3.601 | 0.0 | 469,403 kr. Se på kort
Nr. Søby Skole 3.774 | - 512,993 kr. Se på kort
Resen Skole 3.662 | 0.0 | 510,581 kr. Se på kort
Skivehus Skole 3.677 | 0.0 | 487,540 kr. Se på kort
Aakjærskolen - 1.0 | - Se på kort
Ørslevkloster Skole 3.399 | - 454,061 kr. Se på kort
Grundskoleafdelingen, Ådalskolen 3.607 | - 420,261 kr. Se på kort
Friskolen i Skive - - -
10. Klasse Center Skive - - - Se på kort
Balling Skole
ikke aktiv
- - -
Oddense Skole 3.912 | - 448,030 kr. Se på kort
  Vestsalling Skole og Dagtilbud 3.555 | 0.0 | 431,836 kr. Se på kort
Rødding Friskole
ikke aktiv
- - -
Breum Skole - 0.0 | - Se på kort
Jebjerg Skole - - - Se på kort
Fursund Skole - - - Se på kort
Thise Friskole - - -

Kommunens 31 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »