DinGeo — i hele Danmark

Baggesenskolen
Folkeskole i Slagelse Kommune


Antal Elever
514
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
9,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
76,5%
Mere Info 
Udgift per elev
69.463 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
329.764 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
13.321
Mere Info 
Boliger til salg
55
Mere Info 

Baggesenskolen

Baggesenskolen
Baggesenskolen i Slagelse Kommune.

Adresse:
Baggesenskolen
Birchnersgade 1,
4220 Korsør

Skoleleder:
Helle Smidt Haim

Telefon:
5857 2380

Email:
baggesenskolen@slagelse.dk

Webside:
http://baggesenskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Baggesenskolen

Baggesenskolen er en folkeskole i Slagelse Kommune, der hører til skoledistriktet Baggesenskolen.

Baggesenskolen er en 3-sporet skole midt i Korsør centrum. Skolen har udover klassetrin fra 0 til 9. klasse også en velfungerende SFO tilknyttet. Hele skolen er total renoveret i 2014, således at den i dag fremstår som en tip top moderne skole med alle de digitale muligheder der i dag tilbydes i undervisningen.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Baggesenskolen

Baggesenskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Baggesenskolen. Du kan se alle Slagelse Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Baggesenskolen

! Karaktergennemsnit i 2021   7.2

Baggesenskolen havde i 2020/21 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.0 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Baggesenskolen6.8 6.1 8.7 7.2 7.2
Slagelse Kommune 7.2 6.9 8.77.4 7.6
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Baggesenskolen har over de sidste ti år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Baggesenskolen dækkende ti år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Baggesenskolen har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Baggesenskolen er nummer 16 blandt grundskolerne i Slagelse Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Baggesenskolen

! Trivsel   3.63

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Baggesenskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Baggesenskolen:

Den sociale trivsel på Baggesenskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.97, hvilket er den 420 dårligste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Baggesenskolen har en faglig trivsel 3.66, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 553. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Baggesenskolen har en score på 3.74, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 991. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Baggesenskolen har en gennemsnitlig score: 3.26, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 514. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Baggesenskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Baggesenskolen

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Baggesenskolen. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 9,3 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Baggesenskolen hele 18,5 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Baggesenskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Baggesenskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 76,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 514 elever på Baggesenskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Baggesenskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Baggesenskolen er en folkeskole med 557 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Baggesenskolen ligger i Slagelse Kommune, der årligt investerer 69,463 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 27. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Slagelse Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 329.764 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Baggesenskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Baggesenskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Baggesenskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 38 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 5.405 til 34.369 kr/m2, med et gennemsnit på 13.321 kr/m2 (median 11.342 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 38 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


55 boliger til salg

Med 55 boliger til salg (4. oktober 2022) i skoledistrikt Baggesenskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Baggesenskolen her »

Grundskoler i Slagelse Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Antvorskov Skole 3.632 | 0.4 | 423,420 kr. Se på kort
  Baggesenskolen 3.629 | -0.1 | 329,764 kr. Se på kort
Broskolen 3.643 | 0.1 | 303,498 kr. Se på kort
Dalmose skole 3.695 | -0.3 | 448,285 kr. Se på kort
Dyhrs Skole - 0.9 | -
Eggeslevmagle Skole 3.897 | 1.1 | 452,895 kr. Se på kort
Forlev Friskole - -0.2 | -
Helms Skole - 0.3 | -
Landsgrav Friskole - 0.1 | -
Lille Egede Friskole - 0.2 | -
Marievangsskolen 3.576 | 0.3 | 418,528 kr. Se på kort
Nymarkskolen 3.650 | 0.1 | 308,351 kr. Se på kort
Nørrevangsskolen
ikke aktiv
- 0.3 | -
Skælskør Skole 3.504 | 0.6 | 418,303 kr. Se på kort
Stillinge Skole 3.575 | 0.6 | 472,565 kr. Se på kort
Søndermarksskolen 3.548 | 0.4 | 378,022 kr. Se på kort
Trelleborg Friskole - -0.9 | -
Tårnborg Skole 3.345 | -0.5 | 407,371 kr. Se på kort
Vemmelev Skole 3.589 | 0.3 | 463,259 kr. Se på kort
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole - - -
Slagelse Privatskole - - -
Flakkebjerg Skole 3.736 | - 479,791 kr. Se på kort
Hashøjskolen 3.612 | - 511,877 kr. Se på kort
Hvilebjergskolen 3.771 | - 442,143 kr. Se på kort
Agersø Skole
ikke aktiv
- - -
Boeslunde Skole - - - Se på kort
Kirkeskovsskolen 3.944 | - 415,224 kr. Se på kort
Omø Skole - - - Se på kort
Vestermose Skole
ikke aktiv
- - -
Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse - - - Se på kort

Kommunens 30 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »