DinGeo — i hele Danmark

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har 74.801 indbyggere og et årligt budget på 5.1 mia. kroner. Borgmester siden 2014 er Erik Lauritzen fra Socialdemokraterne. Kommunen består af øen Als og størstedelen af halvøen Sundeved og har sit administrative centrum i Sønderborg.

Sønderborg Kommune har nøgletal, der placerer den i det brede midterfelt. Nøgletal på Sundhed er flotte med en middellevetid i kommunen på 81.0 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Der er desuden relativt få rygere og borgere, der har et for højt alkoholforbrug.

Sønderborg Kommune har et stærkt landbrugserhverv, inklussiv slagteriet i Blans med ca. 1100 ansatte (2018). Kommunens vigtigste erhver er dog industri med specielt virksomhederne Danfoss med ca. 6.300 danske ansatte og LINAK A/S med ca. 2.000 medarbejdere. De to store virksomheder har i samarbejde med Region Syddanmark, Syddansk Universitet og Sønderborg Kommune igangsat et offentligt-privat samarbejde "Center for Industriel Elektronik (CIE)", der skal uddanne ingeniører og hjælpe Sønderborg Kommune med at opretholde og videreudvikle videnssamfundet.


Kontakt

Adresse:
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10,
6400 Sønderborg

Email:
post@sonderborg.dk

Webside:
www.sonderborg.dk

Nøgletal for Sønderborg Kommune

! Dårligt helbred #69/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 14 procent af indbyggerne i Sønderborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid #32/98

Middellevetiden i Sønderborg Kommune er 81.0 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Sønderborg Kommune sig på plads nr. 32. Over de sidste fire år er middellevetiden i Sønderborg Kommune øget med 1.2 år.

Alkoholforbrug #31/98

Relativt få indbyggere i Sønderborg Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.2 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Sønderborg Kommune på en 31. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #24/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Sønderborg Kommune, der ryger. I 2013 røg 19.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #90/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Sønderborg Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 23.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Sønderborg Kommune på en 90. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #81/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Sønderborg Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.6 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 81. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #10/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Sønderborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1412 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1448 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #65/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Sønderborg Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.6 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #67/98

I 2019 var 1.8 per 1000 indbyggere i Sønderborg Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #23/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 23 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Sønderborg Kommune behandlet 2845 byggesager med 2 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 20 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Sønderborg Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Sønderborg Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #28/98

Blandt Sønderborg Kommunes folkeskoleelever trives 33.3 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 28. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (33.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #62/98

Sønderborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.025. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 62. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #43/98

I 2017 var Sønderborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.9. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #54/96

I 2018 var 3.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Sønderborg Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #36/98

Der er i Sønderborg Kommune 76.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 36. plads.

! Anbragte Børn #37/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 37. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #35/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Sønderborg Kommune 74.4 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 35. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Sønderborg Kommune her »
! Udgifter til idræt #76/98

Sønderborg Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Sønderborg Kommune i gennemsnit 686 kr. om året pr. borger på idræt. 502 kr. på drift og 184 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #69/98

Sønderborg Kommune har 15.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 69. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #46/98

Borgerne i Sønderborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.2 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #68/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Sønderborg Kommune 7.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Sønderborg Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #43/98

I 2017 var der i Sønderborg Kommune 31.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #59/98

Sønderborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 172,729 kr.Det er den 59. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #79/98

Sønderborg Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 63,844 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #77/98

I Sønderborg Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 22. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #65/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Sønderborg Kommune 25.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 65 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #61/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Sønderborg Kommune 27.1, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 61 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #71/98

Sønderborg Kommune har en langfristet gæld på 20,239 kr per indbygger.Det er danmarks 28. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #84/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 72.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Sønderborg Kommune på 84. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 72.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #90/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Sønderborg Kommune at falde med 4.9 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #68/98

I Sønderborg Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.8 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #49/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Sønderborg Kommune var 300,904 kr. Det er en den 49. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #55/98

3.5 procent af befolkningen i Sønderborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #93/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Sønderborg Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 1.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Sønderborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Sønderborg Kommune
Der er 492 boliger til salg i Sønderborg Kommune

Dags dato (22. september 2023) er der 492 boliger til salg i Sønderborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1114 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Sønderborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Sønderborg Kommune her »

Grundskoler i Sønderborg Kommune

Folkeskoler i Sønderborg Kommune


Sønderborg Kommune er inddelt i 22 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 28 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Sønderborg Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 68,771 kr., er den 36. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Sønderborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Sønderborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Sønderborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Nordals skolen | 3.821   0.0 | 360,451 kr. soenderborg_nordals 
Augustenborg Skole | 3.524   -0.1 | 448,473 kr. soenderborg_augustenborg1 
Augustenborg Skole | 3.524   -0.1 | 448,473 kr. soenderborg_augustenborg2 
Fynshav Børneunivers | 3.616   - 401,741 kr. soenderborg_fryndeshom 
Broager Skole | 3.642   -0.1 | 441,044 kr. soenderborg_broager 
Egernsund Skole - - - -
Gråsten Skole | 3.581   0.0 | 447,643 kr. soenderborg_graasten1 
Gråsten Skole | 3.581   0.0 | 447,643 kr. soenderborg_graasten2 
Kværs Skole - - - -
Rinkenæs Skole | 3.557   - 434,847 kr. soenderborg_rinkenaes 
Nørreskov-Skolen | 3.572   -0.1 | 420,245 kr. soenderborg_noerreskov 
Nordals skolen, afdeling Havnbjerg - - - -
Nordals skolen, afdeling Nordborg - - - -
Bakkensbro Skole - - - -
Nybøl Børneunivers | 3.661   - 467,982 kr. soenderborg_nyboel 
Nydamskolen | 3.696   0.6 | 450,468 kr. soenderborg_nydam1 
Nydamskolen | 3.696   0.6 | 450,468 kr. soenderborg_nydam2 
Hørup Centralskole | 3.501   -0.5 | 468,772 kr. soenderborg_hoerup1 
Hørup Centralskole | 3.501   -0.5 | 468,772 kr. soenderborg_hoerup2 
Lysabild Børneunivers | 3.493   - 427,990 kr. soenderborg_lysabild 
Ahlmann-Skolen | 3.494   - 354,260 kr. soenderborg_ahlmann 
Sønderskov-Skolen | 3.594   -0.3 | 359,843 kr. soenderborg_soenderskov1 
Sønderskov-Skolen | 3.594   -0.3 | 359,843 kr. soenderborg_soenderskov2 
Ulkebøl Skole | 3.659   0.4 | 438,765 kr. soenderborg_ulkeboel 
Dybbøl-Skolen | 3.812   0.7 | 505,390 kr. soenderborg_dybboel 
Humlehøj-Skolen | 3.735   0.5 | 335,342 kr. soenderborg_humlehoej1 
Humlehøj-Skolen | 3.735   0.5 | 335,342 kr. soenderborg_humlehoej2 
Ungecentret - 10. klasse | 3.845   -1.0 | - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune er der 11 Privatskoler.

Privatskoler i Sønderborg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Svenstrup Friskole -
Kværs Idrætsfriskole -
Sønderborg Friskole -
Midtals Friskole -
Æblegård Friskole 0.2 |
Oksbøl Friskole -
Friskolen Østerlund 0.4 |
Eckersberg Børneunivers -0.2 |
Kegnæs Friskole -0.1 |
Tandslet Friskole 0.1 |
Privatskolen Als 0.3 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Sønderborg Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Sønderborg Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Kløvermarken/Hvedemarken mv. Sønderborg 1049 37.8 39.8 1.63 59.4 65.0
Nørager/Søstjernevej-m.fl Sønderborg 1256 41.6 65.6 1.84 71.9 60.5