DinGeo — i hele Danmark

Stevns Kommune

Stevns Kommune har 22.492 indbyggere, hvilket gør kommunen til landets 13. mindste kommune. Borgmester er Anette Mortensen fra Venstre og kommunens administrative centrum ligger i Hårlev.

Stevns Kommune har relativt pæne nøgletal. Specielt er der fine kriminalitetstal, med landets tiende laveste antal politianmeldte voldsforbrydelser (pr. 1.000 indbygger) og sjette laveste risiko for indbrud (se nøgletal nedenfor). På den anden side klarer kommunens folkeskoler sig ikke så godt på nøgletal - Blandt kommunens folkeskoleelever trives kun 25 procent af eleverne godt i skolen. Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 93 blandt de 98 danske kommuner. Desuden er den gennemmsnitlige undervisningseffekt negativ hvilket betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere ved afgangseksamen end forventet.

Stevns Kommune dækker størstedelen af halvøen Stevns. Landbrug spiller stadigvæk en betydelig rolle i kommunen. Der desuden en stor del af kommunens erhvervsaktive indbyggere, der dagligt pendler til København.


Kontakt

Adresse:
Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4,
4660 Store Heddinge

Email:
stevns@stevns.dk

Webside:
www.stevns.dk

Nøgletal for Stevns Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Stevns Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #47/98

Middellevetiden i Stevns Kommune er 80.6 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Stevns Kommune sig på plads nr. 47. Over de sidste fire år er middellevetiden i Stevns Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #56/98

Der er en del i Stevns Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.3 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Stevns Kommune på en 56. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #83/98

Der er desværre alt for mange rygere i Stevns Kommune. I 2013 røg 23.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #43/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Stevns Kommune er det desværre kun 27.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Stevns Kommune på en 43. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #64/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Stevns Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 64. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #11/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Stevns Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1418 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1671 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #28/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Stevns Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.5 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Stevns Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #11/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 11 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Stevns Kommune behandlet 954 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 47 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Stevns Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Stevns Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #93/98

Blandt Stevns Kommunes folkeskoleelever trives 25.0 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 93 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (25.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #90/98

Stevns Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.311. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 90. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #76/98

I 2017 var Stevns Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.5. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #17/96

I 2018 var 1.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Stevns Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #87/98

Der er i Stevns Kommune 44.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 87. plads.

! Anbragte Børn #60/98

1.0 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 60. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #51/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Stevns Kommune 72.7 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 51. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Stevns Kommune her »
Udgifter til idræt #22/98

Stevns Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Stevns Kommune i gennemsnit 1059 kr. om året pr. borger på idræt. 654 kr. på drift og 404 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #36/98

Stevns Kommune har 17.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 36. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #41/98

Borgerne i Stevns Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #11/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Stevns Kommune 3.8 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Stevns Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #6/98

I 2017 var der i Stevns Kommune 19.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #38/98

Stevns Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 182,491 kr.Det er den 38. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #25/98

Stevns Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,478 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #41/98

I Stevns Kommune er der 3.4 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 41. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #25/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Stevns Kommune 25.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 25 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #18/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Stevns Kommune 21.52, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 18 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #35/98

Stevns Kommune har en langfristet gæld på 14,053 kr per indbygger.Det er danmarks 35. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #36/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Stevns Kommune på 36. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #35/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Stevns Kommune at vokse med 5.0 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #80/98

I Stevns Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.9 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #35/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Stevns Kommune var 318,046 kr. Det er en den 35. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #65/98

3.8 procent af befolkningen i Stevns Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #46/98

Der er jobvækst Stevns Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Stevns Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Stevns Kommune
Der er 291 boliger til salg i Stevns Kommune

Dags dato (22. september 2023) er der 291 boliger til salg i Stevns Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1114 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Stevns Kommune:

Se alle boliger til salg i Stevns Kommune her »

Grundskoler i Stevns Kommune

Folkeskoler i Stevns Kommune


Stevns Kommune er inddelt i 3 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 4 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Stevns Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 66,577 kr., er den 48. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Stevns Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Stevns Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Stevns Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Hotherskolen | 3.596   0.4 | 445,246 kr. stevns-hotherskolen 
Strøbyskolen | 3.602   -0.1 | 502,676 kr. stevns-stroeby 
Stevns Dagskole | 3.321   - 383,522 kr. stevns-hotherskolen 
Store Heddinge Skole | 3.532   -0.2 | 428,512 kr. stevns-storeheddinge 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Stevns Kommune

I Stevns Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Stevns Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Skelbæk Friskole -
Hellested Friskole og Børnehus 0.1 |
Stevns Friskole 0.2 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.