DinGeo — i hele Danmark

Tønder Kommune

Tønder Kommune har 37.928 indbyggere og et årligt budget på 2.6 mia. kroner. Borgmester er Henrik Frandsen fra Venstre og det administrative centrum ligger i Tønder. Kommunen er arealmæssigt landets fjerde største - Til kommunen hører også øen Rømø.

Tønder's nøgletal ligger lidt under det danske kommunale gennemsnit. Nøgletallene for "Børn og Unge" viser, at der blandt folkeskoleeleverne er trivsel, karakterer og undervisningseffekt under middel. Til gengæld er der fin styr på økonomien, med en en relativ lav kommunal gæld og den fjortende laveste grundskyldspromille.

Tønder Kommune har et par store virksomheder i Norsk Hydro Aluminium og Eccokoncernen. Produktionen af ECCOs sko er dog stort set ophørt i Danmark og hovedsædet i Bredebro og Tønder fokuserer nu på IT, produktudvikling og virksomhedsledelse. Landbrug er fortsat et vigtigt erhverv i Tønder kommunen. Selvom Tønder nok kan betegnes som en udkantskommune kom der ikke mange nye statslige arbejdspladser ifm. med regeringens initiativer for at sikre et Danmark i bedre balance.


Kontakt

Adresse:
Tønder Kommune
Kongevej 57,
6270 Tønder

Email:
toender@toender.dk

Webside:
www.toender.dk

Nøgletal for Tønder Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Tønder Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #58/98

Middellevetiden i Tønder Kommune er 80.4 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Tønder Kommune sig på plads nr. 58. Over de sidste fire år er middellevetiden i Tønder Kommune øget med 1.0 år.

Alkoholforbrug #11/98

Relativt få indbyggere i Tønder Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Tønder Kommune på en 11. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #75/98

Der er desværre alt for mange rygere i Tønder Kommune. I 2013 røg 22.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #78/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Tønder Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Tønder Kommune på en 78. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #80/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Tønder Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 80. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #5/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Tønder Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1344 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1361 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #93/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Tønder Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 17.2 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #84/98

I 2019 var 2.3 per 1000 indbyggere i Tønder Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #57/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 57 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Tønder Kommune behandlet 2031 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 18 dage. Prisen var i 2019 755 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Tønder Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #78/98

Blandt Tønder Kommunes folkeskoleelever trives 27.6 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 78 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (27.6 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #84/98

Tønder Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.180. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 84. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #81/98

I 2017 var Tønder Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.4. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #81/96

I 2018 var 6.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Tønder Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #94/98

Der er i Tønder Kommune 26.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 94. plads.

! Anbragte Børn #96/98

1.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 96. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #60/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Tønder Kommune 71.9 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 60. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Tønder Kommune her »
! Udgifter til idræt #49/98

Tønder Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Tønder Kommune i gennemsnit 825 kr. om året pr. borger på idræt. 476 kr. på drift og 349 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #16/98

Tønder Kommune har 21.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 16. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #90/98

Borgerne i Tønder Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #33/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Tønder Kommune 4.5 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #79/98

I 2017 var der i Tønder Kommune 2.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #22/98

I 2017 var der i Tønder Kommune 24.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #95/98

Tønder Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 159,028 kr.Det er den 95. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #89/98

Tønder Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 65,424 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #66/98

I Tønder Kommune er der 2.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 33. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #42/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Tønder Kommune 25.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 42 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #14/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Tønder Kommune 21.24, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 14 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #27/98

Tønder Kommune har en langfristet gæld på 12,672 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Tønder Kommune på en flot 27. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #75/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 73.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Tønder Kommune på 75. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #89/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Tønder Kommune at falde med 4.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #91/98

I Tønder Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.3 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #91/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Tønder Kommune var 267,769 kr. Det er en den 8 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #83/98

4.5 procent af befolkningen i Tønder Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #56/98

Der er jobvækst Tønder Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.4 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Tønder Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Tønder Kommune
Der er 376 boliger til salg i Tønder Kommune

Dags dato (20. juli 2024) er der 376 boliger til salg i Tønder Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 731 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Tønder Kommune:

Se alle boliger til salg i Tønder Kommune her »

Grundskoler i Tønder Kommune

Folkeskoler i Tønder Kommune


Tønder Kommune er inddelt i 13 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 29 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Tønder Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 70,294 kr., er den 29. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Tønder Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Tønder Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Tønder Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Tønder Distriktsskole - - - -
Løgumkloster Distriktsskole - - - -
Skærbæk Distriktsskole - - - -
Toftlund Distriktsskole - - - -
Høllevang - - - -
EUC Syd, Plantagevej, 10. klasse - - - -
Ballum Skole - - - -
Bredebro Filialskole | 3.664   - 409,603 kr. toender_bredebro 
Visby Skole - - - -
Tønder Distriktsskole - Digeskolen | 3.498   - 394,288 kr. toender_digeskolen 
Bedsted Skole - - - -
Distriktsskolen | 3.646   0.0 | 405,769 kr. toender_loegumkloster1 
Distriktsskolen | 3.646   0.0 | 405,769 kr. toender_loegumkloster2 
Nr. Løgum Centralskole - - - -
Øster Højst Filialskole | 3.762   - 421,301 kr. toender_oesterhoejst 
Agerskov Skole | 3.764   - 428,735 kr. toender_agerskov 
Toftlund Skole - - - -
Høllevangskolen - - - -
Døstrup Børnehus - - - -
Skærbæk Distriktsskole | 3.628   0.0 | 429,800 kr. toender_skaerbaek 
Vodder Skole - - - -
Abild Skole - - - -
Jejsing Skole - - - -
Tønder Distriktsskole - Møgeltønder Skole | 3.518   - 401,844 kr. toender_moegeltoender 
Tønder Distriktsskole - Overbygningsskolen | 3.648   0.0 | 436,033 kr. toender_overbygning 
Tønder Distriktsskole - Grundskolen | 3.667   - 413,846 kr. toender_holmeskolen 
Tønder10 - - - toender_10 
Toftlund Skole | 3.712   0.0 | 409,310 kr. toender_toftlund1 
Toftlund Skole | 3.712   0.0 | 409,310 kr. toender_toftlund2 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Tønder Kommune

I Tønder Kommune er der 14 Privatskoler.