DinGeo — i hele Danmark

Egholmskolen
Folkeskole i Vallensbæk Kommune


Antal Elever
920
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
4,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
76,6%
Mere Info 
Udgift per elev
65.740 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
538.684 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
38.153
Mere Info 
Boliger til salg
29
Mere Info 

Egholmskolen

Egholmskolen
Egholmskolen i Vallensbæk Kommune.

Adresse:
Egholmskolen
Egholmvej 19,
2665 Vallensbæk Strand

Institutionsnummer:
187001

Skoleleder:
Charlotte Kornmod

Telefon:
4373 2646

Email:
esk@vallensbaek.dk

Webside:
http://www.egholmskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Egholmskolen

Egholmskolen er en folkeskole i Vallensbæk Kommune, der hører til skoledistriktet Egholmskolen.

Vallensbæk Kommunes skoler motiverer, udvikler og uddanner børnene ved hjælp af en dygtig, kompetent og engageret medarbejderstab, hvor professionerne tager udgangspunkt i den nyeste viden og teknologi.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Egholmskolen

Egholmskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Egholmskolen. Du kan se alle Vallensbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Egholmskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   7.2

Egholmskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 0.4 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Egholmskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Egholmskolen6.7 7.1 8.2 6.7 7.2
Vallensbæk Kommune 6.9 7.3 8.56.8 7.4
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Egholmskolen har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Egholmskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Egholmskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Egholmskolen er nummer 3 blandt grundskolerne i Vallensbæk Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Egholmskolen

! Trivsel   3.60

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Egholmskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Egholmskolen:

Den sociale trivsel på Egholmskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.97, hvilket er den 734 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Egholmskolen har en faglig trivsel 3.62, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 692. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Egholmskolen har en score på 3.78, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 599. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Egholmskolen har en gennemsnitlig score: 3.12, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 839. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Egholmskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Egholmskolen

! Fravær 2020/21

Egholmskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Egholmskolen hele 9,5 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Egholmskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Egholmskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 76,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 920 elever på Egholmskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Egholmskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Egholmskolen er en folkeskole med 845 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Egholmskolen ligger i Vallensbæk Kommune, der årligt investerer 65,740 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 12. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vallensbæk Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Egholmskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 538.684 kr.

Forældrebetaling

Egholmskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Egholmskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Egholmskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 9 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 29.375 til 48.519 kr/m2, med et gennemsnit på 38.153 kr/m2 (median 36.546 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 9 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


29 boliger til salg

Med 29 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Egholmskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Egholmskolen her »

Grundskoler i Vallensbæk Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Egholmskolen 3.597 | 0.0 | 538,684 kr. Se på kort
Pilehaveskolen 3.632 | 0.0 | 538,416 kr. Se på kort
Vallensbæk Skole 3.574 | 0.0 | 429,715 kr. Se på kort
Gideonskolen - 1.0 | -

Kommunens 4 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »