DinGeo — i hele Danmark

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling
Folkeskole i Varde Kommune


Antal Elever
121
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,5
Mere Info 
Elevfravær
4,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
80,2%
Mere Info 
Udgift per elev
72.741 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
435.888 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling


Adresse:
Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling
Skolegade 59 Lunde,
6830 Nørre Nebel

Skoleleder:
Morten Møller Jensen

Telefon:
7528 2107

Email:
blaabjergskolen@varde.dk

Webside:
http://blaabjergskolen.dk

Karaktergennemsnit på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling ældste klassetrin er 6 klasse. Vi har derfor ikke karaktergennemsnittet for 9. klasses afgangseksamen.Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling

Trivsel   3.74

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling:

Der er god social trivsel på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.15, hvilket er den 476 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling har en faglig trivsel 3.68, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 235. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling scorer fint på ro og orden 3.82, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 449. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.51, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 129. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling

Fravær 2017/18

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 4,8 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

! Stigende fravær

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 80,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 121 elever på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling er en folkeskole med 121 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling ligger i Varde Kommune, der årligt investerer 72,741 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Varde Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 435.888 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal