DinGeo — i hele Danmark

Blåvandshuk Skole
Folkeskole i Varde Kommune


Antal Elever
563
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,7%
Mere Info 
Udgift per elev
72.741 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
464.984 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Blåvandshuk Skole


Adresse:
Blåvandshuk Skole
Skolevænget 12,
6840 Oksbøl

Skoleleder:
Svend Faurholdt

Telefon:
7994 7399

Email:
Blaavandshukskole@varde.dk

Webside:
http://www.blaahuk.dk

Karaktergennemsnit på Blåvandshuk Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   6.8

Blåvandshuk Skole havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Blåvandshuk Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Blåvandshuk Skole7.0 6.5 7.4 6.7 6.8
Varde Kommune 6.5 6.4 7.36.2 6.4
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Blåvandshuk Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Blåvandshuk Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Blåvandshuk Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Varde Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Blåvandshuk Skole

Trivsel   3.66

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Blåvandshuk Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Blåvandshuk Skole:

Den sociale trivsel på Blåvandshuk Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.05, hvilket er den 598 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Blåvandshuk Skole har en faglig trivsel 3.66, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 173. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Blåvandshuk Skole har en score på 3.74, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 790. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Blåvandshuk Skole har en lave score: 3.16, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1130. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Blåvandshuk Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Blåvandshuk Skole

! Fravær 2017/18

Blåvandshuk Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,2 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Blåvandshuk Skole hele 10,5 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Blåvandshuk Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Blåvandshuk Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 93,7 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 563 elever på Blåvandshuk Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Blåvandshuk Skole er en folkeskole med 563 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Blåvandshuk Skole ligger i Varde Kommune, der årligt investerer 72,741 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Varde Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Blåvandshuk Skole kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet464.984 kr.

Forældrebetaling

Blåvandshuk Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal