DinGeo — i hele Danmark

Lykkesgårdskolen - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Varde Kommune


Antal Elever
540
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,7
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
94,6%
Mere Info 
Udgift per elev
72.741 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
442.000 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Lykkesgårdskolen


Adresse:
Lykkesgårdskolen
Abildvej 25,
6800 Varde

Skoleleder:
Ole H. Johansen

Telefon:
7994 8440

Email:
lykkesgaardskolen@varde.dk

Webside:
http://www.lykkesgaardskolen.dk

Karaktergennemsnit på Lykkesgårdskolen

! Karaktergennemsnit i 2018   6.7

Lykkesgårdskolen havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger hele -0.1 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Lykkesgårdskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Lykkesgårdskolen7.2 9.1 7.6 6.4 6.7
Varde Kommune 6.5 6.4 7.36.2 6.4
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Lykkesgårdskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.7

Lykkesgårdskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.7. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Lykkesgårdskolen er nummer 5 blandt grundskolerne i Varde Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Lykkesgårdskolen

Trivsel   3.71

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lykkesgårdskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Lykkesgårdskolen:

Der er god social trivsel på Lykkesgårdskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.13, hvilket er den 523 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Lykkesgårdskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Lykkesgårdskolen har en faglig trivsel 3.72, der er lidt under gennemsnittet."; Det er faktisk den 670. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lykkesgårdskolen scorer fint på ro og orden 3.83, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 435. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lykkesgårdskolen har en gennemsnitlig score: 3.26, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 746. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Lykkesgårdskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Lykkesgårdskolen

! Fravær 2017/18

Lykkesgårdskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Lykkesgårdskolen hele 11,3 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Lykkesgårdskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Lykkesgårdskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 94,6 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Lykkesgårdskolen er en folkeskole med 540 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lykkesgårdskolen ligger i Varde Kommune, der årligt investerer 72,741 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Varde Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 442.000 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Lykkesgårdskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal