DinGeo — i hele Danmark

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har 48.231 indbyggere og et årligt budget på 3.8 mia. kroner. Ballerup har målt pr. indbygger relativt høje skatteindtægter, og er derfor nettobidragsyder til den kommunale udligningsordning.

Ballerup Kommune har relativt høje udgifter til dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber). Kun København bruger flere penge på dagtilbud til børn og unge end Ballerup. Andre udgiftstunge områder er folkeskoler, sygedagpenge, tandpleje, administration af jobcentre, musikarrangementer, beskæftigelsesindsats og folkebiblioteker. Omvendt bruger kommunen knap så mange penge på natur- og miljøbeskyttelse (oprydning af forurenede grunde, tilsyn og overvågningsopgaver på miljøområdet samt den kommunale naturbeskyttelsesindsats).

Ballerup er en af Hovedstadsområdets store kommuner; den er præget af meget store boligkvarterer med bl.a. massive karréejendomme. Etageboliger udgør således 55% af boligmassen, og 60% af kommunens boliger findes i almennyttigt byggeri, høje procenttal i forhold til resten af landet. Ballerup Kommune har desuden vidtstrakte industrikvarterer, blandt andet Lautrupparken, der undertiden kaldes "Danmarks Silicon Valley".


Kontakt

Adresse:
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7,
2750 Ballerup

Email:
borger@balk.dk

Webside:
www.ballerup.dk

Nøgletal for Ballerup Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Ballerup Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #64/98

Middellevetiden i Ballerup Kommune er 80.2 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Ballerup Kommune sig på plads nr. 64. Over de sidste fire år er middellevetiden i Ballerup Kommune øget med 1.2 år.

! Alkoholforbrug #43/98

Der er en del i Ballerup Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Ballerup Kommune på en 43. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #29/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Ballerup Kommune, der ryger. I 2013 røg 20.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #14/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Ballerup Kommune er det heldigvis hele 31.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Ballerup Kommune på en 14. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #30/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Ballerup Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 14.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 30. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #58/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Ballerup Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1646 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1518 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #77/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Ballerup Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.0 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #60/98

I 2019 var 1.7 per 1000 indbyggere i Ballerup Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #3/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 3 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Ballerup Kommune behandlet 915 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 17 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Ballerup Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Ballerup Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #58/98

Blandt Ballerup Kommunes folkeskoleelever trives 29.7 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 58 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #53/98

Ballerup Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.029. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 53. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Ballerup Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #35/96

I 2018 var 2.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Ballerup Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 35. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #8/98

Der er i Ballerup Kommune 123.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 8. plads.

! Anbragte Børn #33/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 33. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #78/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Ballerup Kommune 70.2 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 78. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Ballerup Kommune her »
! Udgifter til idræt #40/98

Ballerup Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Ballerup Kommune i gennemsnit 889 kr. om året pr. borger på idræt. 563 kr. på drift og 326 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #88/98

Ballerup Kommune har 13.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 88. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #4/98

Borgerne i Ballerup Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 8.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #87/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Ballerup Kommune 12.4 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #56/98

I 2017 var der i Ballerup Kommune 1.8 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #89/98

I 2017 var der i Ballerup Kommune 56.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #19/98

Ballerup Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 210,352 kr.Det er den 19. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #92/98

Ballerup Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 65,928 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #39/98

I Ballerup Kommune er der 3.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 39. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #52/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Ballerup Kommune 25.5 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 52 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #70/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Ballerup Kommune 28.89, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 29 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #32/98

Ballerup Kommune har en langfristet gæld på 13,377 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Ballerup Kommune på en flot 32. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #52/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 75.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Ballerup Kommune på 52. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #57/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Ballerup Kommune at vokse med 2.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #14/98

I Ballerup Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #19/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Ballerup Kommune var 343,146 kr. Det er en den 19. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #57/98

3.6 procent af befolkningen i Ballerup Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #31/98

Der er jobvækst Ballerup Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Ballerup Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Ballerup Kommune
Der er 207 boliger til salg i Ballerup Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 207 boliger til salg i Ballerup Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Ballerup Kommune:

Se alle boliger til salg i Ballerup Kommune her »

Grundskoler i Ballerup Kommune

Folkeskoler i Ballerup Kommune


Ballerup Kommune er inddelt i 5 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 23 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Ballerup Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 71,307 kr., er den 26. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Ballerup Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Ballerup Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »


Privatskoler i Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Ballerup Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Hareskovens Lilleskole 0.0 |
Ballerup Ny Skole 0.0 |
Thomasskolen 0.0 |
Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring -
Ballerup Privatskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.