DinGeo — i hele Danmark


PERSONDATAPOLITIK FOR DINGEO.DK


Denne persondatapolitik er fastlagt af Dingeo.dk (herefter ”DinGeo”) og om-fatter hjemmesiden: dingeo.dk. Persondatapolitikken gælder alle kunder og samarbejdspartnere. Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysninger om:

 1. Hvad er personoplysninger?
 2. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
 3. Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?
 4. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 5. Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?
 6. Hvad er dine rettigheder som registreret?

1. Om DinGeo

DinGeo samler geodata og præsenterer dem i et let og overskueligt format på dingeo.dk. Billedligt talt, henter DinGeo geodata fra støvede og utilgængelige arkiver beregnet udelukkende til dataeksperter og frigiver dem til almindelige danskere. Boligejere kan med DinGeo lære mere om egen bolig og lokalområde. Boligkøbere får information om en bolig de er interesseret i. Det overordnede mål er en demokratisering af geodata og geoinformation.

I forbindelse med driften af DinGeos virksomhed indsamler og behandler DinGeo personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik. DinGeo er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik eller til DinGeos behandling af dine personoplysninger, som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Boliga ApS
Øster Alle 48, 4.tv (tårn D)
(Parken)
2100 København Ø
CVR-nr.: 30486188
admin@dingeo.dk

2. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fy-sisk person.

Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikati-onsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.


3. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmeside og ydelser samt driften af DinGeos virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde eller samarbejdspartner, men vil generelt være tale om kontaktoplysnin-ger, data vedrørende en ejendom og dine markedsføringspræferencer samt DinGeos rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at DinGeo ik-ke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med din brug af vores hjemmeside og ydelser.

DinGeo indsamler og behandler alene ”almindelige” personoplysninger om dig.

Generelt for vores hjemmeside er, at der er tale om oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i vores hjemmeside og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle til-fælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Vi behandler desuden følgende oplysninger:

For kunder (køb af DinGeo rapport):
Oplysninger, som du giver os, når du køber en rapport om boligen (navnlig dit navn, e-mail, telefonnummer, adresse, betalingsoplysninger).

For samarbejdspartnere:
Oplysninger, som du giver os, når du i relation til vores samarbejde kontakter os (fx oplysninger som navnlig navn, jobtitel og e-mail, firma telefonnummer o.l.).

For indehavere af boliger:
Adresse, som alle er offentligt tilgængelige hos dataleverandører.


4. Brug af dine personoplysninger

DinGeo behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er an-ført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige af de angivne formål, kategorier af op-lysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

DinGeo behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med anvendelse af vores hjemmeside og ydelser (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Administration af dit forhold som kunde – DinGeo behandler dine personop-lysninger i forbindelse med køb af rapporter på vores hjemmeside. Behandlingen sker som led i driften af DinGeos virksomhed.

Varetagelse af samfundsmæssige hensyn – DinGeo gemmer geodata, der stammer fra åbne datakilder, som det offentlige Danmark stiller til rådighed på internettet. Der er tale om geodata, der ofte er indsamlet over en længere år-række. DinGeo oversætter og beriger geodata og giver dermed et hurtigt og let overblik over de mange spændende informationer, der finde på alle adresser i Danmark.

Drift og vedligehold af hjemmesiden – Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmeside, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmeside.

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som DinGeo er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til op-fyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som måtte påhvile DinGeo.

DinGeo bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om even-tuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger).


5. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

DinGeo behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retsligt grundlag til at foretage behandlingen. DinGeo behandler kun almindelige oplysninger om dig.

Vores behandling af oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af føl-gende grundlag:

 • Kontraktopfyldelse: Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan overholde vores forpligtelser i samarbejdet. Be-handlingen har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Vores legitime interesser: Hensynet til DinGeos legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (f.eks. varetagelsen af vores ydelser og segmentering, eller at behandle oplysninger om geodata i Danmark). Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i per-sondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Boliga er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
 • Det gælder navnlig bogføringsloven, som forpligter DinGeo til at opbe-vare al bogføringsmateriale i minimum 5 år. Herudover kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter DinGeo til at behandle personoplysnin-ger. Dette gælder særligt love og lovændringer som vedtages efter ud-arbejdelse af denne persondatapolitik, love/bekendtgørelser som Din-Geo senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden, samt hvis særlige forhold gør sig gældende ved ansættelsesforhold.

6. Deling af personoplysninger

DinGeo videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

DinGeo kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til an-dre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx til vores eksterne udbydere for deres tilrettelæggel-se af driften, i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analy-seopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

DinGeo videregiver oplysninger om geodata til medier og journalister til brug for journalistiske formål.

Data om ejendomme, fx oplysninger om adresse, kommune og ejendomsnum-mer videregives til tredjeparter til brug for statistikker og intern berigtigelse. Dis-se oplysninger videregives ikke til markedsføring.

DinGeo tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personop-lysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

DinGeo videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Videregivelse udover ovenstående kan endvidere ske med dit forudgående sam-tykke.

DinGeo kan i forbindelse med ovenstående overføre dine oplysninger til samar-bejdspartnere etableret i andre lande, herunder lande uden for EØS. I disse til-fælde vil DinGeo dog sikre, at dine personoplysninger også beskyttes hos så-danne tredjeparter, herunder ved indgåelse af databehandleraftaler, brug af EU Kommissionens Standardkontrakter eller til virksomheder, der er certificeret under EU-US Privacy Shield-rammeaftalen.

Når du besøger DinGeo, kan du blive bedt om samtykke til lagring af og ind-samling af oplysninger fra cookies. Cookies er små tekstfiler, der gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du besøger og anvender. Du kan undgå, at der installeres cookies ved enten ikke at give samtykke eller ved at ændre dine browserindstillinger. Du har også mulighed for at slette alle-rede lagrede cookies på din computer eller telefon.

Se DinGeos cookiepolitik for yderligere information.


7. Dataintegritet og datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Har du valgt at tilkøbe en af vores ekstra ydelser opbevares dine personoplys-ninger for en periode på 5 år efter dette er sket af hensyn til vores forpligtigelser i henhold til bogføringsloven.

Såfremt du har givet dit samtykke til at modtage vores markedsføringsmateriale og ikke aktivt har tilbagekaldt dit samtykke, slettes dine personoplysninger au-tomatisk efter en periode på 2 år.

Er du tidligere kunde eller samarbejdspartner slettes dine personoplysninger 3 år efter, at en aftale er ophørt, med mindre bogføringsloven forpligtiger os til at opbevare dine personoplysninger for en længere periode.

I andre tilfælde vil opbevaring af dine personoplysninger afhænge af det formål, hvortil de var indsamlet, og om en fortsat opbevaring og behandling af disse oplysninger tjener et formål.

Det er DinGeos politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerheds-mæssigt forsvarlig måde.


8. Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for DinGeo. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at iagttage disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne iagt-tage rettighederne i begrænset omfang. Eksempelvis har du ikke ret til at få slet-tet oplysninger om dig som DinGeo opbevarer, hvis der er lovgivning som for-pligter DinGeo til at opbevare disse oplysninger.

 • Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysnin-ger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysnin-ger bruges til og hvem de videregives til.
 • Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 • Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.
 • Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.
 • Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personop-lysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne politik.

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over DinGeos behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Opdateringer

DinGeo evaluerer og opdaterer løbende denne Persondatapolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Persondatapolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.