DinGeo — i hele Danmark

Egedal Kommune

Egedal Kommune har 43.082 indbyggere og et årligt budget på 2.6 mia. kroner. Kommunen dannedes ved Kommunalreformen i 2007 ved sammenlægning af de tidligere primærkommuner Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke.

Egedal Kommune har flotte nøgletal. Indbyggerne er sunde og middellevetiden på 81.9 år er den syvende højeste blandt landets 98 kommuner. Kommunen har i stigende grad fået karakter af fjernforstad til København takket være de gode kollektive trafikforbindelser. Kommunen vil sikkert også fremover tiltrække nye beboere takket være den gode planlægning af boligområderne i alle tre tidligere kommuner med sikring af naturskønne områder imellem boligerne og nogle forbilledlige stisystemer, der forbinder de forskellige landskaber.


Kontakt

Adresse:
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200,
3660 Stenløse

Email:
kommune@egekom.dk

Webside:
www.egedalkommune.dk

Nøgletal for Egedal Kommune

Dårligt helbred #5/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 8 procent af indbyggerne i Egedal Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #7/98

Middellevetiden i Egedal Kommune er 81.9 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Egedal Kommune sig på plads nr. 7. Over de sidste fire år er middellevetiden i Egedal Kommune øget med 0.8 år.

! Alkoholforbrug #45/98

Der er en del i Egedal Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Egedal Kommune på en 45. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #5/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Egedal Kommune, der ryger. I 2013 røg 15.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #5/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Egedal Kommune er det heldigvis hele 33.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Egedal Kommune på en 5. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #15/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Egedal Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 12.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 15. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #80/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Egedal Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1744 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1518 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #12/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Egedal Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.0 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #6/98

I 2019 var 0.7 per 1000 indbyggere i Egedal Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #76/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 76 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Egedal Kommune behandlet 971 byggesager med 2 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 41 dage. Prisen var i 2019 690 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Egedal Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #88/98

Blandt Egedal Kommunes folkeskoleelever trives 25.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 88 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (25.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #88/98

Egedal Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.205. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 88. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Egedal Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #17/96

I 2018 var 1.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Egedal Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #47/98

Der er i Egedal Kommune 68.2 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 47. plads.

Anbragte Børn #15/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 15. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #22/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Egedal Kommune 75.7 procent.Det placerer kommunen på en flot 22. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Egedal Kommune her »
! Udgifter til idræt #56/98

Egedal Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Egedal Kommune i gennemsnit 801 kr. om året pr. borger på idræt. 642 kr. på drift og 159 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #82/98

Egedal Kommune har 14.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 82. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #31/98

Borgerne i Egedal Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.6 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #55/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Egedal Kommune 6.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #6/98

I 2017 var der i Egedal Kommune 0.8 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #29/98

I 2017 var der i Egedal Kommune 27.8 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #11/98

Egedal Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 227,798 kr.Det er den 11. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #1/98

Egedal Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 52,028 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #7/98

I Egedal Kommune er der 5.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 7. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #65/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Egedal Kommune 25.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 65 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #33/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Egedal Kommune 23.98, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 33 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #94/98

Egedal Kommune har en langfristet gæld på 33,175 kr per indbygger.Det er danmarks 5. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #1/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 83.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Egedal Kommune på en flot 1. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 83.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #44/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Egedal Kommune at vokse med 3.4 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #21/98

I Egedal Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #9/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Egedal Kommune var 383,272 kr. Det er en den 9. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #8/98

1.7 procent af befolkningen i Egedal Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #28/98

Der er jobvækst Egedal Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.4 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Egedal Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Egedal Kommune
Der er 239 boliger til salg i Egedal Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 239 boliger til salg i Egedal Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Egedal Kommune:

Se alle boliger til salg i Egedal Kommune her »

Grundskoler i Egedal Kommune

Folkeskoler i Egedal Kommune


Egedal Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 19 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Egedal Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 69,096 kr., er den 33. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Egedal Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Egedal Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Egedal Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Søagerskolen - 0.0 | - egedal-smoerum 
Boesagerskolen | 3.601   0.0 | 633,869 kr. egedal-smoerum 
Balsmoseskolen | 3.593   0.0 | 562,835 kr. egedal-smoerum 
Ganløse Skole | 3.447   0.0 | 622,231 kr. egedal-ganloese 
Lærkeskolen | 3.477   0.0 | 570,183 kr. egedal-stenloese 
Slagslunde Skole | 3.776   - 562,254 kr. egedal-ganloese 
Veksø Skole | 3.700   - 605,939 kr. egedal-stenloese 
Ung Egedal - - - -
Toftehøjskolen - 0.0 | - egedal-oelstykke 
Stengårdsskolen | 3.321   0.0 | 495,221 kr. egedal-stenloese 
Maglehøjskolen | 3.562   0.0 | 540,741 kr. egedal-oelstykke 
Søhøjskolen | 3.415   0.0 | 534,798 kr. egedal-oelstykke 
Bækkegårdsskolen | 3.617   0.0 | 591,915 kr. egedal-stenloese 
Distriktsskole Ølstykke - - - -
Distriktsskole Stenløse - - - -
Distriktsskole Ganløse - - - -
Distriktsskole Smørum - - - -
Egedal 10. klassecenter - - - -
Ung Egedal - Hovedadresse - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Egedal Kommune

I Egedal Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Egedal Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Stenløse Privatskole 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.